Aktualizacja ?Planu gospodarki niskoemisyjnej?

Gmina Nysa przystąpiła do aktualizacji ?Planu gospodarki niskoemisyjnej?. PGN jest dokumentem o znaczeniu strategicznym....

Plan obejmuje tematykę zarządzania energią w gminie, jej efektywnego wykorzystywania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych we wszystkich sektorach lokalnej gospodarki. Rolą PGN jest wspieranie realizacji ogólnopolskich działań na rzecz osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego 3x20% do roku 2020, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Opracowanie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej, obejmującego całą Gminę Nysa ma na celu m.in. kontynuowanie dotychczas podjętych działań oraz zaprojektowanie kolejnych rozwiązań prowadzących do  zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz innych substancji, takich jak pył zawieszony i benzo(a)piren.

image

W związku z powyższym, zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty zlokalizowane na terenie Gmina Nysa (instytucje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców, szpitale, itd.), zamierzające realizować inwestycje z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć. Inwestycjami związanymi z gospodarką niskoemisyjną są przedsięwzięcia wpływające na efektywność energetyczną, służące zmniejszeniu strat energii elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, tj. działania m.in. w  zakresie modernizacji energetycznej budynków (termomodernizacja ? ocieplenie obiektu, wymianę pokrycia dachu, wymiana okien), budowy, rozbudowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (instalacji kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych itp.), przebudowa, modernizacja oraz budowa nowych przyłączy do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Podmioty zgłaszające wpisanie przedsięwzięcia do PGN prosimy o wypełnienie karty projektu zamieszczonej poniżej do dnia 1 sierpnia 2018 r. i przesłanie:

  • osobiście na adres: Wydział Rozwoju wsi i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa;
  • bądź odesłać na adres mailowy: z dopiskiem AKTUALIZACJA  PGN.

Obowiązujący ?Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nysa? dostępny jest pod adresem:

http://www.nysa.eu/strona-2051-plan_gospodarki_niskoemisyjnej.html[1]

Zaktualizowany Plan gospodarki niskoemisyjnej umożliwi ubieganie się o dofinansowanie projektów w nim ujętych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, zarówno Gminie Nysa, jak i innym potencjalnym beneficjentom np.: organizacjom pozarządowym czy też przedsiębiorcom.

Zapraszamy Państwa do współpracy przy tworzeniu tego dokumentu na każdym jego etapie. Niezwykle ważny jest udział wszystkich interesariuszy.

W wypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska pod nr tel. 77 40 80 648.

W załączeniu:

- Karta Projektu

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

© 2017-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper