Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki

 

Gmina Nysa przystąpiła do projektu pn. „Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce” Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Departamentu Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego nadrzędnym celem jest poprawa jakości i efektywności funkcjonowania instytucji pomocy oraz integracji społecznej w zakresie świadczenia opieki, a także zwiększenie efektywności i skuteczności polityki państwa w zakresie wspierania szeroko rozumianych instytucji opieki. image

 

Dla powodzenia projektu, bardzo istotny jest udział wszystkich objętych badaniem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, gdyż wyłącznie dzięki temu możliwe będzie uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat instytucji opieki w najbliższym otoczeniu.

Wykonawcą badania, jest Centrum Badawczo-Rozwojowe PBS z Sopotu, którego celem będzie uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania systemu osobom potrzebującym w powiecie nyskim.

 

Badanie ma dostarczyć informacji dotyczących:

• ile dokładnie osób potrzebuje różnego rodzaju opieki i w jakiej formie,

• jakie są preferencje i oczekiwania różnych grup społecznych, których problem opieki dotyczy,

• jakie formy opieki są dostępne, a jakich najbardziej brakuje i od czego to zależy,

• ile kosztuje opieka,

• w jaki sposób usprawnić i monitorować system opieki,

• jaki rodzaj wsparcia ze strony państwa/samorządu lokalnego jest najskuteczniejszy i najlepiej dostosowany do potrzeb.

Założeniem projektu jest próba całościowego spojrzenia na obowiązki opiekuńcze i instytucje opieki w Polsce.

 

Prowadzone w projekcie działania obejmą:

• instytucje pomocy społecznej i ich pracowników,

• organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej,

• pracowników administracji publicznej działających w obszarze pomocy i integracji społecznej,

• radnych i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w działania w obszarze aktywnej integracji i opieki,

• gospodarstwa domowe,

• pracodawców

 

Wywiady będą prowadzili doświadczeni moderatorzy i ankieterzy. Do większości badanych dotrze ankieter z laptopem, a wywiady będą prowadzone z wykorzystaniem posiadanego przez niego komputera. Część wywiadów będzie prowadzona telefonicznie. Wybrani respondenci zostaną poproszeni o pogłębioną rozmowę z moderatorem. Wszystkie wywiady będą realizowane z zachowaniem poufności uzyskanych informacji. W raportach nie będą się pojawiać nazwiska badanych.

 

W ramach realizacji projektu jedna z instytucji opieki zlokalizowana na terenie powiatu nyskiego otrzyma darowiznę w wysokości 300 zł. Nagroda przekazana zostanie tylko tym jednostkom samorządu terytorialnego, w których przynajmniej 60% radnych weźmie udział w badaniu.

 

Zebrane informacje stanowić będą wytyczne dla władzy centralnej do budowania rekomendacji na temat celów i form dystrybucji środków na potrzeby instytucji sprawujących opiekę na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. W oparciu o wyniki niniejszego projektu zostaną przygotowane i zrealizowane działania wdrożeniowe, które są planowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu. Po więcej informacji merytorycznych, odsyłamy Państwa do strony projektu pod adresem: http://diagnozaopieki.pl/.

 

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu i prowadzonych badań, należy kontaktować się z koordynatorem merytorycznym, pod numerem telefonu: 600 311 757.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Urząd Miejski w Nysie

 Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper