Pomoc w zakresie dożywiania 2018

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Posiłki wydawane są tylko osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie...

Nieodpłatne dożywianie realizowane jest z programu wieloletniego ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?. Program realizowany był w 2017r. w formie przyznania gorącego posiłku
* w DDP,
* w kuchni Caritas,
* w placówkach oświatowych (żłobki - 2, przedszkola - 9, szkoły podstawowe - 12, gimnazja - 4, szkoły ponadgimnazjalne ? 1
* oraz przyznania zasiłku celowego w formie pieniężnej.
Koszt jednego posiłku wynosił dla dorosłego 7,50 zł, dla dzieci w zależności od formy posiłku, zgodnie z ustaleniami pomiędzy jednostkami.

Znalezione obrazy dla zapytania wydawanie posi?‚k??w nysaKwota ta określona jest w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

W Gminie Nysa osoby będące w trudnej sytuacji życiowej otrzymują gorące dwudaniowe posiłki obiadowe przez pięć dni w tygodniu, natomiast na sobotę i niedzielę otrzymują posiłek w postaci suchego prowiantu.

W 2018 roku nieodpłatne dożywianie realizują:

Dzienny Dom Pobytu

48-300 Nysa
ul. Boh. Warszawy 5
tel. 77-433-49-77

Kuchnie Caritas

48-303 Nysa,
ul. Głuchołaska 8
Tel. 77-435-52-29

Uwaga !!!!

Posiłki wydawane są tylko osobom kierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy w zakresie dożywiania mogą składać wnioski do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. KEN 1A

Dożywianie dzieci i młodzieży

  Dzieci i młodzież realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, którym przyznano pomoc w formie posiłku, spożywają posiłek w szkole, jeżeli szkoła posiada warunki pozwalające na przygotowywanie lub wydawanie posiłków.

  Jeżeli szkoła nie dysponuje takimi warunkami, posiłki są dowożone lub wskazana zostaje placówka w które posiłek zostanie wydany.

Siostry Elżbietanki karmią potrzebujących

g?‚odnych nakarmić 3W południe przed furtąi Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Nysie gromadzi się wielu potrzebujących czekających na ciepły posiłek. 

Odkąd istnieje nasze Zgromadzenie setki ludzi potrzebujących przychodząc do furty naszych klasztorów otrzymało pożywienie. Już nasze Matki Założycielki wydawały posiłki, z których korzystali potrzebujący, a niejednokrotnie zanosiły pożywienie do ludzi chorych w domach. Dziś nie jest inaczej.

Śląskie Samarytanki nie tylko zgodnie z tradycją pomagają w chorobie, ale także karmią ubogich. - Codziennie wydajemy darmowe, gęste, gorące zupy. Dla niektórych jest to jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia - mówi siostra Estera.

Elżbietankom trudno byłoby codziennie przygotowywać takie posiłki, gdyby nie pomoc dobrodziejów. - Nie tylko instytucje nam pomagają, pozyskujemy także coraz to nowych, prywatnych sponsorów - dodaje siostra Estera (Pisze Dorota Kłonowska)

 

 

 

Rządowy Program ?Pomoc Państwa w zakresie Dożywiania? w 2017 r.

Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt. 14 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dożywianie jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W celu wsparcia gmin w wypełnianiu zadań własnych w zakresie dożywiania ustanowiono wieloletni program wspierania finansowego gmin ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania? na lata 2014-2020.

Adresatami pomocy są dzieci do 7 roku życia, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osoby dorosłe, starsze, chore i niepełnosprawne. Program przewiduje finansowanie dożywiania dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 771 zł. / tj. 150 % kryterium dochodowego rodziny wg. kryterium przyjętego w ustawie o pomocy społecznej/ . Roczny koszt realizacji programu w 2017 roku wyniósł 1 131 589,10 zł.

Źródłem finansowanie była dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 905 271,28 zł oraz środki własne w wysokości 226 318,82 / odpowiednio 80 i 20% wartości programu/.

Wydatki poza Programem

Osobom zwracającym się o pomoc w zakresie dożywiania, pomimo przekroczenia dochodu i niemożliwość objęcia Programem udzielana jest pomoc ze środków własnych Gminy. Za 2017 rok na wydatki tej formy pomocy wydatkowano 78 899 zł. Łączny wydatek własny na pomoc w zakresie dożywiania stanowi kwotę 305 216 zł.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper