Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Nysa rok szkolny 2024/25

Rekrutacja rozpocznie się 2 kwietnia 2024 r., będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego...

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa

Rodzic loguje się – zgłasza kandydaturę dziecka na stronie http://nysa.podstawowe.vnabor.pl lub http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa

Rodzice mają czas na zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły lub złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej poza obwodem do
19 kwietnia 2024 r. Po wskazanym terminie system elektroniczny będzie nieaktywny dla kandydatów.

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany z elektronicznego sytemu rekrutacji wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Brak złożenia dokumentów w wersji papierowej jest równoznaczne z rezygnacją z rekrutacji do szkoły pozaobwodowej.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa

Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone w:

– 2017 r. – jako siedmiolatki,

– 2018 r. – jako sześciolatki, jeżeli realizowały w roku szkolnym 2023/2024 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej ze względu na swoje miejsce zamieszkania i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową.

W przypadku chęci ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową w elektronicznym systemie rekrutacji kandydat wypełnia wniosek, wskazując maksymalnie 3 szkoły, z czego ostatnią szkołą musi być szkoła obwodowa kandydata, w której ma on zagwarantowane miejsce.

Lista szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa wraz z obwodami znajduje się w załączniku nr 1, natomiast w załączniku nr 2 znajduje się Zarządzenie nr 2244/2024 Burmistrza Nysy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych poszczególnych szkół zostaną ogłoszone 6 maja 2024 r. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia muszą w terminie do 10 maja 2024 r. złożyć w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, pisemne oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia oznacza rezygnację z miejsca w danej szkole, dziecko zostanie skierowane do szkoły obwodowej.

W dniu 14 maja 2024 r. szkoły upublicznią listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych.

Gminny Zarząd Oświaty w Nysie

Załączniki >>

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper