Raport o stanie Gminy Nysa za 2018 rok

Raport o stanie gminy został opracowany w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności uwzględniając realizację:..

Za coroczne przedstawienie Raportu Radzie Miejskiej, w terminie do 31 maja, odpowiada burmistrz Nysy, a jego rozpatrzenie następuje podczas sesji związanej z podjęciem uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, dlatego też przeprowadza się je w terminie do 30 czerwca.

um nysa logoRaport o stanie gminy jest dokumentem podsumowującym wszystkie najważniejsze działania realizowane przez samorząd, jakie zostały podjęte w zeszłym roku. Dokument pozwala na kompleksową ocenę sytuacji gminy i jednocześnie stanowi istotne narzędzie służące do monitoringu oraz ewaluacji polityki rozwoju lokalnego. Ponadto, coroczne sporządzanie dokumentu, zapewnia gminie informacje umożliwiające analizę porównawczą stanu jednostki w dłuższej perspektywie czasowej.

Raport z punktu widzenia formalnego stanowi podstawę do przeprowadzenia w ramach sesji Rady Miejskiej debaty, a w jej konsekwencji głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi. Warto tu podkreślić, iż ważnym elementem w procesie tworzenia i przyjmowania raportu jest możliwość zaangażowania mieszkańców w podejmowanie decyzji związanych z dalszym rozwojem ich miejsca zamieszkania. Dzięki obligatoryjnej debacie nad raportem społeczność ma możliwość kontroli organów władzy samorządowej


RAPORT O STANIE GMINY NYSA ZA 2018 rok

{aridoc engine="google" width="100%" height="600"}images/doc/2018-raport-o-stanie-gminy-Nysa.pdf{/aridoc}

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)


 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper