Porządek obrad LXXXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie 25.03.2024

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXVII sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 25 marca 2024 r., o godz. 11.30, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15...

Rada Miejska w Nysie - transmisje z sesji Rady

Porządek LXXXVII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 25 marca 2024 roku, godz. 11.30

um nysa logo1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z LXXXVI sesji Rady Miejskiej
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców
 • 2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Zrównoważona mobilność miejska na obszarze Subregionu Południowego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027
 • 2) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 676/267 k.m. 4 poł. w obrębie Głębinów)
 • 3) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 909, 953/3 i 953/4 poł. w Nysie, obręb Górna Wieś)
 • 4) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. w Nysie w rej. ul. Brodzińskiego, obręb Wróblewskiego)
 • 5) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 426 poł. w Niwnicy)
 • 6) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. nr 312/4 k.m. 4 poł. w Jędrzychowie)
 • 7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 20 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa
 • 8) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Nysa na rzecz współwłaścicieli nieruchomości zabudowanej położonej w Nysie przy ul. Ligonia nr 10, w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami (dz. nr 38/15 k.m. 31)
 • 9) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2024 rok
 • 10) nadania nazw ulicom
 • 11) zmiany uchwały nr LXXXII/1177/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2024
 • 12) zmiany Uchwały Nr LXXXI/1155/23 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2024
 • 13) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
 • 14) zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
 • 15) rozstrzygnięcia wniesionego przez (…) wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały nr XXX/480/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wiejskiego gminy Nysa obejmującego część wsi Niwnica, dla terenów zabudowy mieszkaniowej
 • 16) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok
 • 17) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040

6. Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023

7. Sprawozdanie z realizacji Programu gminnego dla rodzin wielodzietnych pn. ,,Nyska Karta Dużej Rodziny” w 2023 r.

8. Sprawozdanie za 2023 rok z realizacji działań podjętych w ramach Programu Promocji Zdrowi Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2021 – 2025

9. Sprawy różne, wolne wnioski

10. Zakończenie obrad

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper