Porządek obrad LXXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie 31.01.2024

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie Paweł Nakonieczny informuje, że LXXXV sesja Rady Miejskiej w Nysie odbędzie się 31 stycznia 2024 r., o godz. 13.00, w sali im. 100-lecia Niepodległości Polski (nr 200 – II piętro) Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15...

Rada Miejska w Nysie - transmisje z sesji Rady

Porządek LXXXV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

um nysa logo1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z LXXXIII sesji Rady Miejskiej
 • 3) przyjęcie protokołu z LXXXIV sesji Rady Miejskiej
 • 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Raport z realizacji Strategii oświatowej gminy Nysa w roku 2023

6. Podjęcie uchwał dotyczących ramowego planu pracy:

 • 1) uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2024 rok
 • 2) zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – na 2024 rok

7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Nysa
 • 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulicy Szlak Chrobrego, Józefa Bema, Mazowieckiej, Kolejowej, Piastowskiej, Bolesława Krzywoustego i Mostowej
 • 3) nadania nazwy ścieżce pieszo – rowerowej
 • 4) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 40 i 470 poł. w Nysie, obręb Średnia Wieś)
 • 5) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 910 poł. w Nysie, obręb Górna Wieś)
 • 6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 7/16, 7/18 i 8/3 poł. w Nysie, obręb Dolna Wieś)
 • 7) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 852 poł. w Jędrzychowie)
 • 8) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 1/26 poł. w Nysie obręb Radoszyn)
 • 9) zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
 • 10) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nysa na lata 2024-2030
 • 11) uchwalenia Polityki Senioralnej Gminy Nysa na lata 2024 – 2030
 • 12) programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 w Gminie Nysa
 • 13) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030
 • 14) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024–2026
 • 15) przystąpienia Gminy Nysa do realizacji projektu „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne – III edycja” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027, Oś priorytetowa VII – Fundusze Europejskie wspierające usługi społeczne i zdrowotne w opolskim, jako Partnera Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu
 • 16) określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 • 17) upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • 18) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2024 rok
 • 19) zmiany uchwały Nr LXXXIV/1191/23 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 20 grudnia  2023 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2040
 • 20) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Nysie
 • 21) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba St. i św. Agnieszki w Nysie
 • 22) przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kępnicy
 • 23) przyznania dotacji Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Biuro Rady

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper