Nyska oczyszczalnia ścieków będzie unowocześniona

W dniu 10 lipca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Prezes Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja ?AKWA?  w Nysie podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. ?Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków aglomeracji Nysa? nr POIS.01.01.00-00-201/13.

Projekt będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet I, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Nyska oczyszczalnia przyjmuje ścieki z Nysy oraz Głuchołaz i Otmuchowa, łącznie z terenów zamieszkałych przez 87,5 tys. mieszkańców.

image

Projektowanie i rozpoczęcie budowy obecnej oczyszczalni ścieków przypadło na druga połowę lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, zatem odbyło się to na bazie dostępnych wówczas technologii i obowiązujących standardów. Dwadzieścia kilka lat w dziedzinie elektroniki i automatyki to ogromna przestrzeń czasowa, w której dokonała się prawdziwa rewolucja techniczna. Obecny przestarzały system powoduje:

- wysoki koszt serwisu i napraw;

- kłopoty ze znalezieniem zamienników  uszkodzonych elementów;

- uniemożliwia rozwój systemu z uwagi na ograniczoną pojemność sterowników;

- zbyt duże uchybienia wskazań urządzeń pomiarowych.

Celem projektu jest ograniczenie ryzyka odprowadzania do wód powierzchniowych substancji szkodliwych oraz łagodzenie skutków odprowadzania tych substancji w oczyszczonych ściekach z oczyszczalni obsługującej aglomerację Nysa o RLM ponad 100 000 oraz zmniejszenie zużycia energii.

Całkowita wartość projektu -  4 162 665,26 PLN brutto. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej ? 2 384 796 PLN brutto.

Przedmiotem projektu jest dostawa i wdrożenie systemu monitorująco-sterowniczego, w zakresie:

  • wymiany obecnego wyeksploatowanego i przestarzałego  technicznie opomiarowania obiektów oczyszczalni z równoczesną rozbudową aparatury kontrolno-pomiarowej;
  • wymiany pomp w maszynowni wydzielonych komór fermentacyjnych;
  • instalację układów łagodnego rozruchu pomp z silnikami dużej mocy;
  • wymianę lub instalację falowników, sterujących pracą pomp.

W wyniku realizacji projektu będzie możliwe bardziej efektywne sterowanie oraz pełny monitoring prowadzonych procesów technologicznych oraz uzyskanie oszczędności energetycznych i mniejszego zużycia urządzeń.

Realizacja projektu pn. ?Poprawa efektywności działania oczyszczalni ścieków aglomeracji Nysa? przyczyni się do efektywnej realizacji celów Programu Infrastruktury i Środowiska oraz ograniczenie sytuacji awaryjnych powodujących nie spełnienie wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Procedura wyłonienia wykonawców planowana jest na jesień 2014 r., a termin zakończenia projektu to grudzień 2015 r.

 

image

Informacja: Wodociągi i Kanalizacja ?AKWA? Sp. z o.o. w Nysie

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper