XXXIII sesja Rady Miejskiej 7.03.2017

Wczoraj (7 marca) odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Nysie. Radni mieli tym razem do przegłosowania aż 33 projekty uchwał. Najważniejsza z nich dotyczyła pakietu antysmogowego....

Najważniejsze z nich dotyczyły m.in. pakietu antysmogowego, ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska.

XXXIII sesja Rady Miejskiej w Nysie rozpoczęła się po godzinie 15. Najważniejsza uchwała jaką zajęli się nyscy rajcowie dotyczyła pakietu antysmogowego. - Temat wysokości dofinansowań i wielkości środków zapisanych w budżecie wzbudził dyskusję radnych. ? mówi Paweł Nakonieczny, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie.

- Myślę, że wszyscy zgodnie stwierdzili podejmując uchwałę, że należy pulę środków na to zadanie zwiększyć, by więcej gospodarstw domowych mogło skorzystać z dofinansowania. ? dodaje Nakonieczny.

Zgodnie z uchwałą mieszkańcy mogą otrzymać nawet do 5 000 złotych dofinansowania za zmianę sposobu ogrzewania na proekologiczne oraz na przyłączenie do sieci ciepłowniczej (NEC). ? Wierzę, że ta uchwała pomoże mieszkańcom gminy modernizować źródła ogrzewania w domkach jednorodzinnych i kamienicach. - mówi Wiceburmistrz Nysy, Marek Rymarz. - Przede wszystkim kładziemy nacisk aby przyłączać się ciepła systemowego czyli do Nyskiej Energetyki Cieplnej. 

image   

 image

Radni w trakcie sesji określili także kryteria naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa. Zajęli się także uchwałą o ustaleniu  opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa

- Sześciolatki realizujące obowiązek przedszkolny zgodnie z decyzją radnych zostały zwolnione z dodatkowej opłaty - mówi Paweł Nakonieczny.  Do tej pory za każdą dodatkową godzinę przebywania dziecka w przedszkolu, powyżej pięciu godzin realizowanych w ramach podstawy programowej, trzeba było uiścić symboliczną opłatę.  

image 

image 

Radni zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska. Ponadto podjęli uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2017 rok. 

image 

 image 


Porządek XXXIII
sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 7 marca 2017 roku, godz. 15.00 

1. Sprawy organizacyjne: 

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum, 
 2. przyjęcie protokołu z XXX sesji rady Miejskiej, 
 3. przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej, 
 4. przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej, 
 5. informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy, 
 6. informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców. 

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych 

4. Oświadczenia radnych. 

5. Przyjęcie informacji z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

6. Przyjęcie informacji z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015 - 2017. 

7. Przyjęcie informacji o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

8. Podjęcie uchwał w sprawach: 

 1. uchwalenia ramowego planu sesji Rady Miejskiej w Nysie na 2017 rok, 
 2. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Nysie, w tym Komisji Rewizyjnej - na 2017 rok, 
 3. zmiany budżetu Gminy Nysa na 2017 rok, 
 4. zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2029, 
 5. udzielenia odpowiedzi na skargę (?) na uchwałę Nr XXII/319/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez (?) wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą  Nr XXI/304/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (?) na czynności Burmistrza Nysy, 
 6. udzielenia odpowiedzi na skargę (?) na uchwałę Nr XXIII/346/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia wniesionego przez (?) wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXII/318/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie rozpatrzenia skargi (?) na działalność Burmistrza Nysy, 
 7. udzielenia odpowiedzi na skargę  (?) na uchwałę Nr XIX/288/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (?) ustanowionej kuratorem dla podopiecznego (?) na czynności Burmistrza Nysy, 
 8. określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa, 
 9. ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa, 
 10. odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa własności nieruchomości położonej w Lipowej, (dz. nr 397/4), 
 11. sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych, (Głębinów, dz. nr 3 i 5), 
 12. zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (1), 
 13. zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu (2), 
 14. sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 442), 
 15. sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dz. nr 56_2 i 57_1), 
 16. zmiany uchwały Nr X/172/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r.  w sprawie zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu, 
 17. sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 28/5), 
 18. sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 25/32), 
 19. sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 36/31), 
 20. sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej  (dz. nr 54/4 ), 
 21. 21) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (Iława), 
 22. 22) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (Morów), 
 23. 23)  nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Powiatu Nyskiego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa oraz posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa, 
 24. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110kV GPZ Hajduki - GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa, 
 25. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska, 
 26. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa, 
 27. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stefana Czarnieckiego i Baligrodzkiej, 
 28. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nysa, 
 29. określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2017 rok. 

9. Sprawy różne, wolne wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
 
Urząd Miejski w Nysie

 

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper