Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Właścicielu nieruchomości, jeżeli z przyczyn technicznych lub ekonomicznych nie możesz przyłączyć swojej nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a planujesz budowę przydomowej oczyszczalni ścieków pamiętaj o zgłoszeniu Burmistrzowi Nysy zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków...

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków w myśl art. 152. ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

Do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni będą wymagane następujące dokumenty:

  1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
  2. Kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie budowy lub wykonania innych robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę, zgodnie z ustawą Prawo budowlane
  1. Kopia zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego
  1. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji), jeżeli została opracowana
  • Zapytaj sprzedawcę lub producenta oczyszczalni
  1. Kopia deklaracji, atestów, aprobat technicznych lub certyfikatów dotyczących instalowanej oczyszczalni ścieków
  • Zapytaj sprzedawcę lub producenta oczyszczalni
  1. W przypadku wykonania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego opłata skarbowa nie jest wymagana. W pozostałych przypadkach należy przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej ? 120 zł.
  2. Jeżeli działasz przez pełnomocnika należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa ? 17 zł.

Jeżeli już korzystasz  z przydomowej oczyszczalni ścieków, ale nie została ona zgłoszona ? nie czekaj na kontrolę. Zgłoś istniejącą instalację Burmistrzowi Nysy.

Kto, będąc obowiązany do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny (art. 342 ustawy Prawa ochrony środowiska).

 Przydomowe oczyszczalnie [cieków

Informacja:

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska

Urząd Miejski w Nysie

Tel. 77 40 80 523

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper