Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” w Nysie

W związku z przyznaniem Gminie Nysa, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dotacji na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, Burmistrz Nysy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach ww. Programu...

 Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” w Nysie

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • Wnioski należy składać od dnia 2 maja 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.
 • Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć:

– w formie papierowej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa lub

– w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-puap, na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Nysie: ePUAP: /cokk0k251c/SkrytkaESP.

 • Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Nysie.
 • Formularz wniosku dostępny jest w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie (pokój nr 28) lub w załącznikach na dole strony.

CEL PROGRAMU

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych, poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (przez budynek mieszkalny wielorodzinny, dla potrzeb Programu, należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne).

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Beneficjentem końcowym Programu jest osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie Gminy Nysa oraz spełniająca kryteria dochodowe określone w Programie.

NA CO?

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, tj:

 • pompa ciepła powietrze / woda
 • pompa ciepła powietrze /powietrze
 • kocioł gazowy kondensacyjny
 • kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie
 • ogrzewanie elektrycznelubpodłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania Programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPAE MIESZKANIE

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwuw lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

PROGRAM PRIORYTETOWY CIEPAE MIESZKANIE

POZIOMY I WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta końcowego lub beneficjenta końcowego i osób w jego gospodarstwie domowym.

POZIOM DOFINANSOWANIA WARUNKI MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOTACJI
PODSTAWOWY Roczny dochód wnioskodawcy – nie więcej niż 120 000 zł do 35%i nie więcej niż 17 500 zł
PODWYŻSZONY Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
 • w gospodarstwie wieloosobowym – nie więcej niż 1 673 zł
 • w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 2 342 z

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

do 65%i nie więcej niż 26 900 zł
NAJWYŻSZY Miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym:
 • w gospodarstwie wieloosobowym –  nie więcej niż 900 zł
 • w gospodarstwie jednoosobowym – nie więcej niż 1 260 złlubma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód roczny nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę

do 95%i nie więcej niż 39 900 zł

 

OKRES REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z Gminą Nysa. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.
 • Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń i nastąpi nie później niż 31.10.2023 r.).

INNE WARUNKI PROGRAMU

 • Środki na realizację Programu przekazywane będą Gminie Nysa w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
 • Gmina Nysa przekaże beneficjentowi końcowemu dotację w formie refundacji części kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.
 • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
 • Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.
 • W przypadku gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidualnego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.
 • W przypadku współwłasności lub posiadania wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego, beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub posiadaczy ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia.
 • Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu może być dofinansowane z innych środków publicznych, z tym że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Więcej informacji na temat Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” można uzyskać w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nysie pokój 28 oraz pod nr telefonu 77 40 80 648.

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper