Postępowanie rekrutacyjne do do klas pierwszych szkół podst. w gmine Nysa na rok szkolny 2024/25

Burmistrz Nysy ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa...

Na podstawie Zarządzenia nr 2243 i 2244 /2024 Burmistrza Nysy z dnia 24 stycznia 2024 roku ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa na rok szkolny 2024/2025:

Lp.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 02 kwietnia 2024 r.
do 19 kwietnia  2024 r.

od 20 maja 2024 r.
do 24 maja 2024 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 22 kwietnia 2024 r.

do 26 kwietnia 2024 r.

od 27 maja 2024 r.
do 29 maja 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

6 maja 2024 r. do godz. 12.00

05 czerwca 2024 r.
do godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły poza obwodem

od 06 maja 2024 r.

do 10 maja 2024 r.

od 05 czerwca 2024 r. do
12 czerwca 2024 r.

5

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły poza obwodem

14 maja 2024 r. do godz. 12.00

13 czerwca 2024 r.
do godz. 12.00

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) zarządza się, co następuje:
§ 1
Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2
Rodzice dzieci uczęszczających do danego publicznego przedszkola oraz danego oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
§ 3
Określa się następującą procedurę odwoławczą:
1. Do 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2. Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Komisja Rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.
3. Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnej odmowy przyjęcia rodzic/ opiekun prawny może złożyć do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
4. Do 7 dni od złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej dyrektor rozpatruje odwołanie. O wyniku odwołania dyrektor informuje pisemnie (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) rodziców/ opiekunów prawnych.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Nysa.
Kordian Kolbiarz, Burmistrz Nysy

Szczegóły w załącznikach.

Zarządzenie 2244.docx

 Zarządzenie 2244.pdf

© 2005-2024 Nasza Nysa. Designed By JoomShaper