Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

LI Sesja Rady Miejskiej - budżet gminy Nysa na przyszły rok uchwalony!

29 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 odbyła się LI Sesja Rady Miejskiej w Nysie. 19 głosów za, 1 przeciw i 2 wstrzymujące się – to wyniki głosowania nad przyjęciem budżetu gminy na 2022 rok. Przyjęte zapisy to efekt pracy wielu środowisk. Największe wydatki inwestycyjne gmina poniesie na dokończenie remontu Rynku oraz budowy Centrum Przesiadkowego...

Jak ocenia Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz, mimo trudnych czasów jest to kolejny budżet inwestycyjny. – Inwestycje to miejsca pracy i ogromny krok w rozwoju naszego miasta – tłumaczy Kordian Kolbiarz. – Chcemy być coraz lepszym miastem i coraz lepszym miejscem do życia.

W przyszłym roku przybędzie m.in. tężnia, wykonamy dokumentację nowego mostu i mocno ruszymy z programem budowy dróg. Chcemy zbudować lub wyremontować 19 dróg, głównie na osiedlach domków jednorodzinnych. Pamiętamy także o naszych sołectwach, mowa m.in. o Niwnicy i Jędrzychowie. Wśród zadań związanych z zadaniami drogowymi, w budżecie znalazł się również remont ul. Reja i 11 listopada.

Dla Seniorów przewidziano m.in. rozbudowę Dziennego Domu Pobytu. – Chcemy też ruszyć z rozbudową przedszkola w Białej Nyskiej, a w naszych szkołach prowadzone będą zajęcia w ramach programu “laboratoria przyszłości”.  Na ten cel szkoły otrzymają ponad milion złotych z budżetu państwa. Pozwoli to na zakup pomocy naukowych, w tym drukarek 3D.

um nysa logoDochody gminy wyniosą ponad 270 mln, w tym dochody bieżące 230 mln, a dochody majątkowe ponad 40 mln, z czego połowa ma pochodzić ze sprzedaży m.in. działek. Wydatki ogółem to blisko 307 mln, w tym wydatki bieżące 230 mln. Na inwestycje gmina planuje przeznaczyć 54 miliony. Połowa środków to różnego typu dotacje i dofinansowania z budżetu państwa i Unii Europejskiej. Planowany deficyt będzie zrównoważony wpływami m.in. z Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych oraz Funduszu Środowiska (2 mln), a także z nadwyżki za bieżący rok.  Gmina planuje też zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 25 mln. W tym roku na spłatę kredytów i obligacji wydano blisko 10 milionów złotych.

Radni nie mieli żadnych wątpliwości co do kontynuacji programu „Nyski Bon Wychowawczy”. Uchwała w tej sprawie została podjęta jednomyślnie. Zgodnie z zapowiedziami, w 2022 roku wzrosną diety dla sołtysów, które będą wynosić 800 zł brutto miesięcznie. Radni zgodzili się też na zapewnienie warunków do osiedlenia się w Nysie w ramach procedury repatriacyjnej czteroosobowej rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu.


  Porządek LI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 29 grudnia 2021 roku, godz. 900

 1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej
 • 3) przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej
 • 4) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
 • 5) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2022 rok:

 • 1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza
 • 2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
  • a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2022 r.
  • b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2022 r.
  • c) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa
 • 3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2022 – 2038
 • 4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu
 • 5) dyskusja
 • 6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2022 – 2038
 • 7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2022 rok

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) zmiany uchwały Nr LVII/865/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz nadania jej Statutu
 • 2) utworzenia na terenie gminy Nysa ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ III i jego połączenia z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie
 • 3) zmiany uchwały nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa
 • 4) zmiany uchwały Nr XIV/174/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich sołtysom sołectw Gminy Nysa przysługują diety
 • 5) zmiany uchwały Nr XXVII/419/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek budżetowych Gminy Nysa
 • 6) zmiany uchwały Nr XLVI/687/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 1 „Jedyneczka” w Nysie
 • 7) zmiany uchwały Nr XLVI/688/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego nr 2 w Nysie
 • 8) zmiany uchwały Nr XLVI/702/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego nr 3 „Dzwoneczek” w Nysie
 • 9) zmiany uchwały Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat
 • 10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Władysława Orkana, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Adama Asnyka i Waleriana Łukasińskiego
 • 11) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa
 • 12) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja “AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
 • 13) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 18/32, nr 18/33 i nr 18/34 k.m. 24 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
 • 14) sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. niezabudowanych nieruchomości gruntowych poł. w Nysie, obręb Radoszyn)
 • 15) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 60 k.m.40, poł. w Nysie – obręb Śródmieście)
 • 16) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. 190/5 k.m. 6, obręb Biała Nyska)
 • 17) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 233/2 k.m. 1 poł. w Niwnicy)
 • 18) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021
 • 19) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
 • 20) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad

Porzdek obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Biuro Rady

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech