Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

L Sesja Rady Miejskiej w Nysie 1.12.2021 - zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od 1 stycznia

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Nysie (01.12) radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.

Najczęściej tego typu strefy obejmują centra miast lub tereny, które są atrakcyjne i przyciągają sporo ludzi. W śródmieściu każdego miasta ulokowane są sklepy, restauracje, galerie i firmy usługowe, które czerpią zyski ze sprzedaży swoich usług i produktów. Istotą stref parkowania jest więc ustalenie takich stawek, aby zapewnić jak największą rotację liczby użytkowników. Strefy nie są i nigdy nie będą traktowane jako tanie miejsce do całodziennego parkowania. Przykładem może być parking podziemny przy ul. Piastowskiej, który w kilka dni po otwarciu zamienił się w darmowy “garaż”. Znalezienie tam choćby jednego wolnego miejsca w ciągu dnia graniczy z cudem.  Taryfa w Nysie została zmieniona po raz pierwszy od 10 lat i pomimo podwyżki wciąż należy do najtańszych w Polsce. – Ufam, że dzięki temu unikniemy traktowania centrum miasta jako taniego parkingu – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz.

Zdaniem władz miasta mieszkańcy strefy, którzy są skazani na korzystanie z niej, powinni mieć specjalne ulgi na możliwość parkowania blisko miejsca zamieszkania. Dla nich wprowadzony dzisiaj abonament roczny jest symboliczny i wynosi 50 zł (średnio ok. 20 groszy za cały dzień parkowania). – Prace na uchwałą trwały od dłuższego czasu – mówi Sekretarz Miasta, Piotr Bobak. – Wypracowaliśmy konsensus w szerokim gronie. W komisjach w zasadzie nie było uwag, stąd moje zdziwienie, że na sesji rozmawiano o kolejnych grupach, które mogą korzystać z tzw. stawek zerowych.  

Jednym z rozwiązań stosowanych w wielu miastach jest adaptowanie przez wspólnoty mieszkaniowe podwórek gminnych na potrzeby mieszkańców (parkingi, place zabaw, tereny zielone, itp). – W Nysie też się tak powoli dzieje – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. – Gmina Nysa oferuje dzierżawę podwórek za symboliczną złotówkę. Zachęcam do składania wniosków.

Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 16 radnych, 4 było przeciwko, a 2 wstrzymało się. – Nowym operatorem SPP będzie Miejski Zakład Komunikacji. Na pewno będziemy obserwować, jak się sprawdza i czy nowe przepisy rzeczywiście wpłyną na rotacyjność miejsc, a przecież wszystkim nam o to chodzi – ocenia Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, Paweł Nakonieczny.

Zmiany w Strefie PBatnego Parkowania od 1 stycznia 2022r.

Z projektem podjętej uchwały można zapoznać się w BIP-ie (link do treści – punkt 8.18).


 

Porządek L Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 1 grudnia 2021 roku, godz. 9.00

um nysa logo1. Sprawy organizacyjne:1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum2) przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Prezentacja projektu budżetu Gminy Nysa na rok 2022

6. Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nysa dokonana przez Burmistrza Nysy.

7. Informacja o podmiotach, w których na terenie Gminy Nysa, wykonywana będzie praca społecznie użyteczna

8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie
2) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nysy
3) wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Nysa lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbięcice
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Saperskiej
6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Złotogłowickiej i Grodkowskiej
7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Poziomkowej, Grodkowskiej,
Zygmunta Kaczkowskiego, Franciszkańskiej, Augustyna Kordeckiego, Łąkowej, Alei Wojska Polskiego i Bramy Grodkowskiej
8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego śródmieście Nysy w rejonie ulicy Szlak Chrobrego, Józefa Bema, Mazowieckiej, Kolejowej, Piastowskiej, Bolesława Krzywoustego i Mostowej 9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Regulice
10) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. mieszkalny Mariacka 18/5)
11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 5/18 k.m. 67 w rejonie ul. Otmuchowskiej)
12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (lok. użytkowy ul. Moniuszki 8/1U)
13) przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu niemieszkalnego (użytkowego) jego najemcy oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej na rzecz najemców (lok. przy ul. Boh. Warszawy 5/1U)
14) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nysa15) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o.
w Nysie
16) zmiany uchwały Nr X/178/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
17) przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Nysa
18) ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów
samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat
19) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
20) zmiany uchwały nr XXXII/494/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
21) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
22) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
23) zmiany uchwały nr XXXII/492/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
24) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022
25) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2022
26) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2022
27) nawiązania współpracy Gminy Nysa z samorządem i społecznością lokalną miasta Várpalota na Węgrzech
28) w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/722/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania
w ramach budżetu obywatelskiego
29) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2021 rok
30) zmiany uchwały Nr XXXIII/512/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 – 2037

9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2020 r.

10. Sprawy różne, wolne wnioski

11. Zakończenie obrad

Biuro Rady

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech