Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 28 październik 2020 16:12

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

Napisał

Porządek XXXI Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 17 listopada 2020 roku, godz. 10:00...

 1. um nysa logoSprawy organizacyjne:
  • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  • 2) przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej
 1. Interpelacje radnych
 2. Wnioski radnych
 3. Oświadczenia radnych
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020
 5. Informacja o podmiotach w których na terenie Gminy Nysa wykonywana będzie
  praca społecznie użyteczna w 2021 r.
 6. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa
  za 2019 r.
 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:
  • 1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2021
  • 2) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2021”
  • 3) przyjęcia programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców gminy Nysa na lata 2021 – 2025 pn. ,,Świadczenie usług pielęgnacyjnych i pielęgniarskich oraz działalność rewalidacyjna
   i usprawniająca ruchowo w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w latach 2021 – 2025”
  • 4) zmiany uchwały Nr XIV/180/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Nysa
  • 5) zmiany uchwały nr XIV/223/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego
   – „bonu wychowawczego”
  • 6) nadania nazwy placowi
 1. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020r.
  • 1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej
  • 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
  • 3) dyskusja
  • 4) stanowisko Rady
 1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa
  za I półrocze 2020 r.
  • 1) stanowiska Komisji Rady Miejskiej
  • 2) dyskusja
  • 3) stanowisko Rady
 1. Sprawy różne, wolne wnioski
 2. Zakończenie obrad

Sesja odbędzie się zdalnie. Obrady można śledzić pod linkiem –https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm