Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 20 maj 2020 16:43

Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej 27.05.2020

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27 maja 2020 roku, godz. 13.00...

Porządek XXIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie w dniu 27 maja 2020 roku, godz. 13.00

um nysa logo1. Sprawy organizacyjne:

  • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
  • 2) przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej
  • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Przyjęcie za 2019 rok:

  • 1) sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020”
  • 2) sprawozdania z realizacji programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska KartaDużej Rodziny”
  • 3) sprawozdania z działalności Centrum Integracji Społecznej w Nysie
  • 4) sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa
  • 5) sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2019”
  • 6) sprawozdania z realizacji działań podjętych w ramach „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017 – 2021”
  • 7) informacji z działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie
  • 8) informacji z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

6. Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami za 2019 rok

7. Ocena działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za 2019 rok

8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

  • 1) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie do składu Komitetu Rewitalizacji
  • 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi
  • 3) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Kubice)
  • 4) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (Wyszków Śl.)
  • 5) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Nyska Energetyka Cieplna – Nysa spółka z o.o.
  • 6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie
  • 7) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu (garaż nr 5 ul.Podolska w Nysie)
  • 8) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2020 rok
  • 9) zmiany uchwały Nr XIX/300/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 stycznia 2020 r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035

9. Przyjęcie informacji zbiorczej o wysokości należności umorzonych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

10. Sprawy różne, wolne wnioski

11. Zakończenie obrad