Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 24 grudzień 2019 13:10

XVIII Sesja Rady Miejskiej 20.12.2019 w świątecznej atmosferze

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Ostatnia w tym roku zwyczajna sesja Rady Miejskiej minęła pod znakiem zbliżających się Świąt. Nie zabrakło życzeń i świątecznej atmosfery....

Ostatnia w tym roku zwyczajna sesja Rady Miejskiej minęła pod znakiem zbliżających się Świąt. Nie zabrakło życzeń i świątecznej atmosfery.

Do porządku obrad wprowadzono dwa nowe projekty uchwał. Pierwszy dotyczył zmiany uchwały Rady Miejskiej z 2015 roku, w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Kolejny to również zmiana uchwały sprzed 2 lat, dotyczącej statutu nyskiego OPS.

Radni podjęli uchwały w sprawie m.in. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nysa w roku szkolnym 2019/2020, ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, czy też w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. Podczas sesji radni podnieśli również kwestię poprawy bezpieczeństwa przy szkołach publicznych.

 

Sesja w [witecznej atmosferze

Przyjęto również uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w Nysie trzyosobowej rodziny polskiego pochodzenia z Kazachstanu. – Zwracam się z prośbą na przyszłość, aby Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przygotował program integracji dla cudzoziemców osiedlających się w naszej gminie – powiedział podczas sesji radny Marek Święs. – Chodzi nie tylko o program socjalny, a także o program rozwoju patriotycznego tych osób.

20 głosami „za” radni dokonali zmiany w uchwały nr VIII/89/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy. Jak tłumaczył Zastępca Burmistrza Nysy Marek Rymarz – wprowadzone przez Rząd przepisy w sprawie ulg dla przedsiębiorców skłoniły władze miasta do zmiany lokalnej ulgi. Zamiast bezterminowego zwolnienia z części podatku, gmina zaproponowała 5-letni okres korzystania z tego typu pomocy. – Uchwała się sprawdziła, dzięki czemu mamy kilkaset nowych miejsc pracy – tłumaczył Rymarz. – Ciężkie czasy są już za nami stąd ta zmiana.

Ponadto, podczas sesji dokonano zmian w budżecie Gminy Nysa m.in. po stronie przychodów do budżetu. Po stronie wydatków warto odnotować 2 miliony złotych na centrum przesiadkowe, czy też zwiększenie środków na inwestycje w sołectwach w ramach Programu Odnowi Wsi.

 

 

Sesja w [witecznej atmosferze

Sesja w [witecznej atmosferze

Podczas sesji Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny przypomniał o zaplanowanej na przyszły rok XXX rocznicy utworzenia samorządu w Polsce. Zaproponował, aby wspólnie pochylić się nad planem obchodów. – Korzystamy z transmisji online, zwracam się do byłych radnych, burmistrzów i osób pracujących w samorządzie do zgłaszania pomysłów i sugestii – mówił podczas sesji Nakonieczny. Uroczysta sesja odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2020 roku.

Po obradach radni i pracownicy Urzędu Miejskiego mogli wysłuchać kolęd i podzielić się opłatkiem. To stały punkt grudniowych sesji, kiedy spory polityczne odchodzą na drugi plan.


Porządek XVIII Sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 20 grudnia 2019 roku, godz. 12.30

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Nysa w roku szkolnym 2019/2020
 • 2) zmiany uchwały nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
 • 3) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Nysa w ramach procedury repatriacyjnej, trzyosobowej rodzinie polskiego pochodzenia z Kazachstanu
 • 4) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 • 5) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 63 k.m. 32 poł. w Nysie, obręb Śródmieście)
 • 6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 419 k.m. 4 poł. w Skorochowie)
 • 7) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 34/6 k.m. 1 poł. w Lipowej)
 • 8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 7/9, 17/2 i 51/43 k.m. 50 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)
 • 9) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 18/4 k.m. 50 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)
 • 10) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa i udzielenia bonifikaty (dot. dz. nr 17/4 k.m. 50 poł. w Nysie, obręb Zamłynie)
 • 11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Emilii Gierczak, Wita Stwosza, Bohaterów Warszawy i Marii Curie-Skłodowskiej
 • 12) zmiany uchwały nr VIII/89/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Nysa
 • 13) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
 • 14) zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2034
 • 15) ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Nysa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

6. Raport z realizacji Strategii oświatowej gminy Nysa w roku szkolnym 2018/2019.

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad