Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 01 październik 2019 14:22

XIV Sesja Rady Miejskiej 25.09.2019

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nysie wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020-2023. Radni zapoznali się także z informacją z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2019 roku  i realizacji inwestycji w......

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nysie wybrano ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020-2023. Radni zapoznali się także z informacją z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2019 roku  i realizacji inwestycji w placówkach oświatowych.

Jak co roku lato było intensywnym okresem w gminnych szkołach i przedszkolach. Remonty trwały w wielu placówkach - m.in. w Przedszkolu nr 6, gdzie odnowiono elewację i Przedszkolu nr 9, gdzie wyremontowano dach. Remont przeszły także pomieszczenia w Zespole Szkół Sportowych i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach. W Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 5 wciąż trwa adaptacja pomieszczeń na kuchnie.

Podsumowanie XIV sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie XIV sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie XIV sesji Rady Miejskiej w Nysie

W trakcie sesji rajcowie zdecydowali także o przystąpieniu do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Nysa Śląski Rzym – utworzenie gminnego punktu informacji kulturalnej i turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zapis video ze wszystkich sesji można obejrzeć pod adresem >>> link


Porządek XIV Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 25 września 2019 roku, godz. 13.00 

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Informacja z działalności Gminnego Zarządu Oświaty za I półrocze 2019 roku  i realizacji inwestycji w placówkach oświatowych

6. Monitoring strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Nysa za 2018 rok

7. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020-2023

 • 1) przedstawienie przez Przewodniczącego Zespołu Opiniującego opinii Zespołu  o zgłoszonych kandydatach na ławników
 • 2) podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020-2023 (I)
  • b) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020-2023 (II)
  • c) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020-2023 (III)
  • d) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2020-2023 (IV)
 • 3) wybór Komisji Skrutacyjnej
 • 4) przedstawienie procedury wyboru ławników
 • 5) przeprowadzenie głosowania tajnego

8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Nysa Śląski Rzym – utworzenie gminnego punktu informacji kulturalnej i turystycznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 • 2) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin
 • 3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki
 • 4) wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - „bonu wychowawczego"
 • 5) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 11/62 k.m. 491, obręb Zamłynie)
 • 6) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa   (dz. nr 18/27 k.m. 24, obręb Śródmieście)
 • 7) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/28 k.m. 24, obręb Śródmieście)
 • 8) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/32 k.m. 24, obręb Śródmieście)
 • 9) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/6 i dz. nr 18/30 k.m. 24, obręb Śródmieście)
 • 10) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa  (dz. nr 18/33 k.m. 24, obręb Śródmieście)
 • 11) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/5 i 18/29 k.m. 24, obręb Śródmieście )
 • 12) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/31 k.m. 24, obręb Śródmieście)
 • 13) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości położonej w Goświnowicach
 • 14) odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby prawnej, prawa własności nieruchomości położonej w Wyszkowie Śląskim (dz. nr 107/21 k.m. 1 i dz. nr 107/22 k.m.1)
 • 15)  zmiany uchwały Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019
 • 16) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
 • 17) zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2034
 • 18) zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych

9. Sprawy różne, wolne wnioski

10. Zakończenie obrad

Wydział Administracyjno-Organizacyjny