Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 05 lipiec 2019 13:46

XI Sesja Rady Miejskiej 3.07.2019 pod znakiem ekologii

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Za nami XI sesja Rady Miejskiej w Nysie. Tym razem głównym tematem była kwestia ochrony jakości powietrza. Radni podjęli także decyzję o wybudowaniu eko-strefy dla psów....

Ostatnia przed wakacjami sesja stała pod znakiem ekologii i walki ze smogiem. Bazując na doświadczeniach gminy, przygotowano uchwałę, która zmienia warunki m.in. dopłat do wymiany pieców na ekologiczne. O szczegółach mówi Wiceburmistrz Nysy Marek Rymarz.

">

Radni dali też zielone światło na wybudowanie jeszcze w tym roku eko-strefy dla psów. Plac zabaw dla naszych czworonożnych przyjaciół będzie wstępem do większej inwestycji planowanej w przyszłym roku. Mowa o wybiegu dla psów, który zostanie zlokalizowany przy schronisku dla bezdomnych zwierząt w Konradowej. 

">

Rajcowie podjęli też ważną uchwałę dotyczącą stypendiów dla młodzieży szkolnej. Powołano również zespół weryfikujący zgłoszenia na ławników. O szczegółach mówi Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Nakonieczny.

">

 Kolejna sesja odbędzie się pod koniec okresu wakacyjnego.


 Porządek XI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 3 lipca 2019 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Nysa na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza
 • 2) zmiany uchwały nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019
 • 3) zmiany uchwały nr LIII/803/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
 • 4) uchylenia uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa
 • 5) zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów
 • 6) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 44/3 k.m. 58, rej. Piłsudskiego)
 • 7) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 32 k.m. 21, obręb Śródmieście)
 • 8) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej  (dz. nr 25/78 k.m. 32, obręb Śródmieście)
 • 9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Nysa (obejmujących część działek nr 72/4 i 63/1 k.m. 33 ob. Śródmieście)
 • 10)  wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 • 11)  powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych oraz zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
 • 12)  aktualizacji i przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa"
 • 13)  zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
 • 14)  zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034

6. Sprawy różne, wolne wnioski

7. Zakończenie obrad

Transmisja online z obrad będzie dostępna pod adresem >>> link

Biuro Rady