Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 15 maj 2019 17:36

IX Sesja Rady Miejskiej 22.05.2019

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniu 22 maja 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Nysie....

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwalono kolejne uchwały, które wpływają m.in. na aspekty miastotwórcze. Rozpatrywano również skarga na nyski bon wychowawczy.

IX sesja Rady Miejskiej w Nysie przyniosła m.in. nadanie statutów 26 sołectwom naszej gminy, dopasowując je do zmian w prawie. Radni zdecydowali również o przeznaczeniu działek pod budowę mieszkań wielorodzinnych przy ul. Franciszkańskiej.

W czasie obrad radni pytali m.in. o przeznaczenie lokalu po byłym PTTK przy ulicy Brackiej. Nowa koncepcja zakłada utworzenie w tym miejscu miejskiego punktu informacji turystycznej. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. - Niemal wszystkie wycieczki jakie odwiedzają Nysę zatrzymują się przy fontannie Trytona i warto przenieść tam punkt IT - argumentuje Wiceburmistrz Nysy, Marek Rymarz. - Z kolei w Bastionie św. Jadwigi można stworzyć nowe sale ekspozycyjne.

Radni zajęli się również kolejną skargą na nyski bon wychowawczy. - Argumenty skarżących powielają się, a Gmina cały czas stoi na stanowisku, że nasza uchwała jest dobrze skonstruowana - mówi Burmistrz Kordian Kolbiarz. - Preferujemy małżeństwa w dostępie do tego świadczenia. Jeśli Sąd uzna inaczej i nakaże zmienić pierwszeństwo przyznawania świadczenia, będziemy rozważać możliwości zmiany zapisów uchwały. Jest to w naszych możliwościach finansowych.


Porządek IX Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 22 maja 2019 roku, godz. 9.00

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Ocena działalności Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie za 2018 rok

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Nysa  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego w roku 2018"

7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) zmiany uchwały Nr X/157/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do "Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice"
 • 2) zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu (garaż nr 101 poł. w Nysie przy ul.B.Śmiałego, obręb ew. Śródmieście)
 • 3) zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. 7/17 k.m. 24, poł. w Nysie przy ul. Szlak Chrobrego, obręb ew. Śródmieście)
 • 4) zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz. nr 45/10, 45/11, 45/12, 45/13 i 45/14 k.m.9 poł. w Nysie przy ul. Franciszkańskiej, obręb ew. Wróblewskiego)
 • 5)  zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dz.nr 70/60 k.m. 222, obręb ew. Śródmieście)
 • 6) w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019
 • 7)  obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 • 8)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki - GPZ Tułowice na obszarze gminy Nysa
 • 9)  uchwalenia Statutu Sołectwa Biała Nyska
 • 10) uchwalenia Statutu Sołectwa Domaszkowice
 • 11) uchwalenia Statutu Sołectwa Głębinów
 • 12) uchwalenia Statutu Sołectwa Goświnowice
 • 13) uchwalenia Statutu Sołectwa Hajduki Nyskie
 • 14) uchwalenia Statutu Sołectwa Hanuszów
 • 15) uchwalenia Statutu Sołectwa Iława
 • 16) uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzychów
 • 17) uchwalenia Statutu Sołectwa Kępnica
 • 18) uchwalenia Statutu Sołectwa Konradowa
 • 19) uchwalenia Statutu Sołectwa Koperniki
 • 20) uchwalenia Statutu Sołectwa Kubice
 • 21) uchwalenia Statutu Sołectwa Lipowa
 • 22) uchwalenia Statutu Sołectwa Morów
 • 23) uchwalenia Statutu Sołectwa Niwnica
 • 24) uchwalenia Statutu Sołectwa Podkamień
 • 25) uchwalenia Statutu Sołectwa Przełęk
 • 26) uchwalenia Statutu Sołectwa Radzikowice
 • 27) uchwalenia Statutu Sołectwa Regulice
 • 28) uchwalenia Statutu Sołectwa Rusocin
 • 29)  uchwalenia Statutu Sołectwa Sękowice
 • 30) uchwalenia Statutu Sołectwa Siestrzechowice
 • 31) uchwalenia Statutu Sołectwa Skorochów
 • 32) uchwalenia Statutu Sołectwa Wierzbięcice
 • 33) uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszków Śląski
 • 34) uchwalenia Statutu Sołectwa Złotogłowice
 • 35) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
 • 36) zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-37
 • 37) zaciągnięcia przez Gminę Nysa długoterminowego kredytu

8. Sprawy różne, wolne wnioski

9. Zakończenie obrad

Biuro Rady