Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 12 lipiec 2018 15:15

Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dbając o poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie przystąpił do realizacji projektu „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie"...

Projekt otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem realizacji projektu „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie” jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji projektu przewiduje się następujące działania:

  • Utworzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego ds. przeciwdziałania przemocy W ramach Punktu przeprowadzone zostaną indywidualne konsultacje ze specjalistami tj.: radca prawny, psycholog, terapeuta ds. uzależnień, pracownik socjalny, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Stworzenie grupy wsparcia w rodzinie dla ofiar przemocy
  • Przeprowadzenie treningu kompetencji w rodzinie dla sprawców przemocy
  • Organizacja spotkań terapeutycznych/ wyjść dla członków rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, w tym dla dzieci i osób dorosłych
  • Integracja rodzin – nauka asertywnych zachowań praca w terenie – jednodniowa nieszablonowa forma oddziaływań terapeutycznych na osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc w rodzinie.
  • Organizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje. Szkolenia skierowane dla członków Grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny pracujący w ramach procedury „Niebieskie Karty”

Całkowita wartość projektu wynosi 38.370,00  udział w tym wkład własny Gminy Nysa wynosi 11.570,00.  Projekt „Razem, lecz osobno – stop agresji i przemocy w rodzinie”  jest dofinansowany w ramach Programu Osłonowego MRPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja 2018  w kwocie 26.800,00

Okres realizacji projektu: czerwiec- grudzień 2018

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie