Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 03 styczeń 2018 15:21

Przeciwdziałanie przemocy domowej (przemocy w rodzinie)

Napisał

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Sytuacja jest trudna, gdyż oprawcami są osoby najbliższe, opiekunowie...

Podobny obraz
Przemoc domowa (przemoc w rodzinie) zachodzi, gdy członek rodziny, mąż, żona lub inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca próbuje zdominować fizycznie lub psychicznie drugiego partnera, dzieci, rodziców, dziadków, teściów itp., używając przewagi fizycznej, gróźb, szantażu, w celu zranienia moralnie lub fizycznie.

 

Przykłady przemocy domowej:

 • agresjaDestruktywna krytyka i słowne ubliżanie: np. krzyki, drwiny, oskarżanie, wyzwiska, werbalne groźby;
 • Taktyka nacisków: dąsanie się, grożenie (niedawaniem pieniędzy, wyłączaniem telefonu, zabraniem samochodu, popełnieniem samobójstwa, zabraniem dzieci, złożeniem na skargi do instytucji socjalnych);
 • Brak szacunku: ustawiczne upokarzanie ofiary przy innych, nieodpowiadanie na pytania ofiary, zabieranie pieniędzy bez pytania, odmowa pomocy przy dzieciach czy pracach domowych;
 • Nadużycie zaufania: kłamstwa, okazywanie zazdrości, zdradzanie, niedotrzymywanie obietnic i wspólnych uzgodnień;
 • Izolowanie: podsłuchiwanie lub blokowanie rozmów telefonicznych, mówienie, dokąd wolno i dokąd nie wolno chodzić ofierze, uniemożliwianie jej kontaktów z przyjaciółmi czy rodziną;
 • Nękanie: śledzenie i sprawdzanie ofiary, otwieranie listów, ustawiczne sprawdzanie, z kim ofiara się kontaktuje, zawstydzanie ofiary przed innymi;
 • Groźby: agresywna gestykulacja, wykorzystywanie przewagi fizycznej do zastraszania ofiary, niszczenie rzeczy ofiary, tłuczenie przedmiotów, walenie w ściany, grożenie zabiciem lub skrzywdzeniem ofiary albo dzieci;
 • Przemoc seksualna: gwałcenie (zmuszanie siłą i groźbą czy zastraszaniem do współżycia płciowego, współżycie wtedy, gdy ofiara tego nie chce), upokarzające traktowanie z powodu orientacji seksualnej;
 • Przemoc fizyczna;
 • Wypieranie się: zaprzeczanie zarzutom złego traktowania, wmawianie ofierze, że sama ponosi winę za złe traktowanie, okazywanie przy innych dobroci i cierpliwości, płacz i błaganie ofiary o przebaczenie, przyrzekanie, że to się już więcej nie zdarzy.

agresja2Wikipedia

Przemoc wobec osób starszych >>

Przeczytaj ciekawy artykuł 1 >>

Przeczytaj ciekawy artykuł 2 >>

 Jestem świadkiem przemocy w rodzinie - co robić? Informator 

 Przemoc w rodzinie - karta informacyjna dla dzieci poniżej 12 r. ż. 

 Przemoc w rodzinie - karta informacyjna dla dzieci powyżej 12 r. ż. 

 Plakat: Procedura "Niebieskie Karty"


DZIEJE CI SIĘ KRZYWDA – SZUKAJ POMOCY SPECJALISTÓW

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

·  Punkt w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A (siedziba OPS),

pon., wt. i śr. – w godz. 1400 – 1800;                   czw. i pt. – w godz.   800 – 1200

·  Punkt w Nysie, ul. Piastowska 33A (siedziba PCPR), parter, pok. 101

pon., śr. i pt. – w godz. 1100 – 1500;                    wt. i czw. – w godz. 1400 – 1800

Więcej o nieodpłatnej pomocy prawnej >>

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWYCH

Nysa, ul. Piastowska 33A (siedziba PCPR), 
             wtorek i czwartek – w godz. 1530 – 1800

Ośrodek realizuje: poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne, pedagogiczne osobom, rodzinom i społecznościom będącymi ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Działalność Ośrodka wspomagają ponadto funkcjonariusze Policji, psycholodzy, pedagodzy i inni specjaliści. 
Bezpłatnych porad udzielają m.in.: terapeuta, psycholog, pedagog i prawnik.

PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A (siedziba OPS), pokój 01       tel. 77-447-23-70

Jeśli doświadczasz przemocy w rodzinie skorzystaj z bezpłatnej porady:

 1. Pracownika socjalnego, od którego dowiesz się o możliwościach uzyskania wszechstronnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.
 2. Psychologa, który pomoże Ci rozwiązać problem i udzieli wsparcia w działaniu.
 3. Terapeuty ds. uzależnień, który pomoże Ci zrozumieć chorobę i uwolnić się z nałogu.
 4. Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który udzieli indywidualnych konsultacji dot. problemów w rodzinie
 5. Prawnika, który poinformuje o prawnych możliwościach rozwiązania problemu.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Nysa, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A (siedziba OPS), pokój 01       tel. 77-447-23-70

Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Indywidualnymi przypadkami przemocy zajmują się grupy robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji, w celu wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”. Do zadań grup roboczych należy:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinnie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Podobny obraz

Pogotowie oferuje pomoc psychologiczną i prawną.

Ponadto podejmuje działania polegające na kontakcie z lokalnymi insty­tucjami w celu udzie­lenia pomocy osobom, które doznały przemocy lub świadkom.

Więcej o "Błękitnej linii" >>


Podobny obraz

 

  RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

             tel. 800-676-676 (w godz. 1000 – 1600)

 

 

  POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

             tel. 800-283-107

 

 

  POGOTOWIE POLICYJNE

              tel. 997 lub 112 (z tel. komórkowego)