Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Budżet Powiatu Nyskiego na 2023 rok uchwalony

Budżet Powiatu Nyskiego na 2023 rok uchwalony. Radni podczas sesji Rady Powiatu w Nysie, która odbyła się 30 grudnia, przyjęli projekt przygotowany przez Zarząd Powiatu...

Bud|et Powiatu Nyskiego na 2023 rok uchwalony

Budżet zakłada wydatki w wysokości 225 273 059 zł, zaś dochody na poziomie 203 945 073 zł.

Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych znajdzie się m.in. kontynuacja budowy placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Nyskiego, budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, budowa windy w Muzeum Powiatowym, termomodernizacja obiektów placówek oświatowych, montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego oraz przebudowa dróg powiatowych.


TRANSMISJA Z OBRAD

(Transmisja rozpocznie się w dniu 30.12.2022 r., o godz. 10:00)

Porządek obrad

1. Sprawy organizacyjne

 • a) otwarcie posiedzenia
 • b) stwierdzenie kworum
 • c) przyjęcie protokołu z XLIII sesji

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu

3. Interpelacje i zapytania radnych

4. Uchwalenie budżetu Powiatu Nyskiego na 2023 r.

 • a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038,
 • b) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o projekcie uchwały budżetowej na 2023 r.,
 • c) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Nyskiego na lata 2023-2038,
 • d) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Nyskiego na 2023 r.,
 • e) przedstawienie opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • f) odczytanie stanowiska Zarządu do opinii i wniosków Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • g) dyskusja,
 • h) głosowanie nad przyjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nyskiego na 2023 r.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Nysie,
 • b) zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Nysie na 2023 r.,
 • c) zmiany uchwały nr XXXIV/426/14 Rady Powiatu w Nysie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego dla Powiatu Nyskiego (Planu Transportowego),
 • d) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych relacji Nysa – Opole oraz relacji Nysa – Grodków,
 • e) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
 • f) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022r.,
 • g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038,
 • h) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038
 • i) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
 • j) zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6. Wolne wnioski,

7. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech