Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Rekrutacja na rok szkolny 2022/23 do klas I szkół podstawowych

Rekrutacja rozpocznie się 4 kwietnia 2022 r., będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Rodzic loguje się – zgłasza kandydaturę na stronie http://nysa.podstawowe.vnabor.pl lub http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa

Rodzice mają czas na zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły i złożenie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej poza obwodem do 22 kwietnia 2022 r. Po wskazanym terminie system elektroniczny będzie nieaktywny dla kandydatów.

W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru wydrukowany z elektronicznego sytemu rekrutacji wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. Brak złożenia dokumentów w wersji papierowej jest równoznaczne z rezygnacją z rekrutacji.

Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone w:

  • – 2015 r. – jako siedmiolatki,
  • – 2016 r. – jako sześciolatki, jeżeli realizowały w roku szkolnym 2021/2022 wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznejo możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Kandydaci mają zapewnione miejsce w szkole obwodowej ze względu na swoje miejsce zamieszkania i przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia, które jest jednocześnie oświadczeniem woli nauki w tej szkole. W tym celu kandydaci podczas wyboru szkół w elektronicznym systemie rekrutacji wybierają wyłącznie szkołę obwodową.

W przypadku chęci ubiegania się o miejsce poza szkołą obwodową w elektronicznym systemie rekrutacji kandydat wypełnia wniosek, wskazując maksymalnie 3 szkoły, z czego ostatnią szkołą musi być szkoła obwodowa kandydata, w której ma on zagwarantowane miejsce.

Lista szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa wraz z obwodami znajduje się w załączniku nr 1, natomiast w załączniku nr 2 znajduje się zarządzenie nr 1315/2022 Burmistrza Nysy z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych poszczególnych szkół zostaną ogłoszone 10 maja 2022 r. Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia muszą w terminie do 19 maja 2022 r. złożyć w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane, pisemne oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia. 20 maja 2022 r. szkoły upublicznią listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych.

Gminny Zarząd Oświaty 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech