Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
środa, 03 listopad 2021 13:55

Zakończenie I etapu prac scaleniowych we wsi Rzymkowice

Napisane przez Źródło: Starostwo Nysa (tekst i foto www.powiat.nysa.pl)

W ramach realizowanego projektu „Scalanie gruntów obręb Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00002-6502-UM0800002/17 z dnia 20.12.2017r.  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa - zakończono 25 października 2021r. I etap prac scaleniowych wsi Rzymkowice...

W środę, 3 listopada, odbyło się spotkanie podsumowujące realizację powyższego zadania.

W spotkaniu uczestniczyli: starosta nyski Andrzej Kruczkiewicz, naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii Maria Sobczyk, pracownik Wydziału Geodezji i Kartografii ds. scaleń Paweł Kaczmarek. Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych reprezentowali: dyrektor ds. scaleń i wymian Jarosław Taszakowski, kierownik prac Barbara Nawrot, geodeta Projektant Urządzeń Rolnych Stefan Tokarczyk. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele społeczności regionu: burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik oraz sołtys wsi Rzymkowice Dorota Spyra.

ZakoDczenie I etapu prac scaleniowych wsi Rzymkowice

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu.

Powierzchnia gruntów objętych postępowaniem scaleniowym wynosiła 753.0931 ha.

Uczestnikami postepowania scaleniowego byli właściciele, użytkownicy gruntu położonego na obszarze scalenia, w przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także podmiot gospodarujący tymi gruntami- 350 osób.

W latach 2018-2021 wykonano następujące prace geodezyjne:

 • 1.Analizę materiałów, badanie stanu prawnego nieruchomości.
 • 2. Ustalono i wykonano pomiar granicy zewnętrznej obrębu wsi Rzymkowice.
 • 3. Wykonano szacunek gruntów, rejestr przed scaleniem (przeprowadzono szacunek porównawczy gruntów, zebrano życzenia do projektu scalenia, opracowano projekt wstępny scalenia).
 • 4. Opracowano projekt szczegółowy scalenia i rejestr po scaleniu.
 • 5. Wyznaczono i okazano projekt w terenie.
 • 6. Rozpatrzono przy udziale geodety projektanta zastrzeżenia do projektu i wprowadzono zmiany do projektu scalenia.
 • 7. Dokonano trwałej stabilizacji przy udziale uczestników scalenia punktów granicznych nowo wydzielonych działek opracowanych w ramach projektu scaleniowego.
 • 8. Opracowano załączniki do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykaz ulg do podatku rolnego.
 • 9. Sporządzono nowy operat ewidencyjny (mapę ewidencji gruntów i budynków, nowy wykaz jednostek rejestrowych z nowymi numerami działek).
 • 10. Opracowano dokumentację geodezyjną oraz wnioski do ujawnienia zmian w księgach wieczystych na podstawie decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia.

W ramach wykonanego scalenia zaprojektowano 725 działek w miejsce 1621 przed scaleniem. Zaprojektowano 7.650 km dróg do budowy, 5.505 km dróg do przebudowy, 13.370 km rowów do korekty i poprawy parametrów technicznych, 1. 760 km nasadzeń i zadrzewień, 1.7506 km nowoprojektowanych działek objętych rekultywacją likwidowanych dróg. Powyższe zadania zostaną wykonane w II etapie w ramach zagospodarowania poscaleniowego.

Celem operacji jest: poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwienie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

 • Termin zakończenia: maj 2023r.
 • Całkowita wartość projektu: 8 064 654,05 zł,
 • Wartość wydatków kwalifikowanych: 8 064 654,05 zł,
 • Dofinansowanie ze środków EFRROW: 5 131 538,00 zł.
 • Dofinansowanie z budżetu państwa (dotacje): 2 933 116.05zł..

Zadanie wykonywane jest w 2 etapach,

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech