Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 21 maj 2021 12:58

XXIX sesja Rady Powiatu 26.05.2021 - Zarząd Powiatu z absolutorium i wotum zaufania

Zarząd Powiatu w Nysie otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania. Głosowanie w tej sprawie odbyło się podczas dzisiejszej (28.05) sesji Rady Powiatu w Nysie...

Zarzd Powiatu z absolutorium i wotum zaufaniaPonadto Radni debatowali m.in. nad sprawozdaniem z działalności PKS w Nysie, sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2020 rok oraz sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020".

Warto podkreślić także, że Radni przyjęli wszystkie uchwały, zgłoszone na XXIX sesję Rady Powiatu, w sprawie:

 • a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11/6 z k.m. 33, o pow. 0,0876 ha, położonej w Nysie przy ul. św. Piotra 1-3, obręb Śródmieście, stanowiącej własność Powiatu Nysa na rzecz Pracowni Rezonansu Magnetycznego RADOMED – Centrum Diagnostyczne Sp. z o.o.,
 • b) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036.

Sesję zakończyły wnioski oraz dyskusja o sprawach bieżących.

Sesja Rady Powiatu w Nysie


Transmisja z obrad

PORZĄDEK OBRAD XXIX sesji Rady Powiatu w Nysie:

Porzdek XXIX sesji Rady Powiatu w Nysie1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XXVIII sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja na temat gospodarowania mieniem Powiatu za 2020 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

5. Raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2020 r.

 • a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu,
 • b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Nysie.

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2020 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2020 r.,
 • b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Nysie z wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2020 r.,
 • c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2020 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie,
 • e) dyskusja,
 • f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2020 r.,
 • g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie z tytułu wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2020 r.

7. Sprawozdanie z działalności PKS w Nysie Sp. z o.o. za 2020 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania,
 • b) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie sprawozdania.

8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”,

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11/6 z k.m. 33, o pow. 0,0876 ha, położonej w Nysie przy ul. św. Piotra 1-3, obręb Śródmieście, stanowiącej własność Powiatu Nysa na rzecz Pracowni Rezonansu Magnetycznego RADOMED – Centrum Diagnostyczne Sp. z o.o.,
 • b) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021 r.,
 • c) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2036,
 • 10. Wolne wnioski,

11. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech