Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu
piątek, 28 sierpień 2020 15:06

XX sesji Rady Powiatu 28.08.2020 - Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

28 sierpnia 2020 r., o godz. 9.00 w Muzeum Powiatowym, ul. Biskupa Jarosława 11 w Nysie, odbyła się XX sesja Rady Powiatu w Nysie....

Sesja rozpoczęła się minutą ciszy. Radni uczcili w ten sposób pamięć o śp. Włodzimierzu Figlu – wieloletnim radnym Rady Powiatu w Nysie (w latach 1998-2020).

Głównymi punktami dzisiejszych obrad było udzielenie Zarządowi Powiatu w Nysie wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2019 rok. Zarząd Powiatu w Nysie, na czele ze starostą Andrzejem Kruczkiewiczem otrzymał większością głosów zarówno wotum zaufania jak i absolutorium.

">

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarzdu Powiatu w NysieWotum zaufania i absolutorium dla Zarzdu Powiatu w NysieWotum zaufania i absolutorium dla Zarzdu Powiatu w Nysie
Wotum zaufania i absolutorium dla Zarzdu Powiatu w Nysie Wotum zaufania i absolutorium dla Zarzdu Powiatu w Nysie

Rada Powiatu podczas XX sesji podjęła uchwały w sprawach:

 • - przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR” dla śp. radnego Włodzimierza Figla,
 • - wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • - zmiany uchwały nr XVIII/187/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Nysie nr XXXVI/348/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., uchwałą nr V/52/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą nr X/106/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r.,
 • - zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 • - utworzenia na terenie powiatu nyskiego dwóch mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 • - zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.,
 • - zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

Głosami Radnych nowym Przewodniczącym Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Rady Powiatu w Nysie wybrany został Zbigniew Karnaś.


PORZĄDEK OBRAD XX sesja Rady Powiatu w Nysie

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XIX sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Raport o stanie Powiatu Nyskiego za 2019 r.

 • a) rozpatrzenie raportu przez Radę Powiatu,
 • b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Nysie.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2019 r.

 • a) przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2019 r.,
 • b) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu w Nysie z wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2019 r.,
 • c) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2019 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 • d) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie,
 • e) dyskusja,
 • f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za 2019 r.,
 • g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Nysie z tytułu wykonania budżetu powiatu nyskiego za 2019 r.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR”,
 • b) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • c) zmiany uchwały nr XVIII/177/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu w Nysie,
 • d) zmiany uchwały nr XVIII/187/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska, zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Nysie nr XXXVI/348/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r., uchwałą nr V/52/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 marca 2019 r., uchwałą nr X/106/2019 Rady Powiatu w Nysie z dnia 20 września 2019 r.,
 • e) zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.
 • f) utworzenia na terenie powiatu nyskiego dwóch mieszkań chronionych dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą i ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 • g) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020 r.
 • h) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2036.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech