Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
środa, 20 czerwiec 2018 21:23

LII Sesji Rady Miejskiej 20.06.2018 - burmistrz z absolutorium

Napisał

Budżet gminy Nysa jest w dobrej kondycji, a zadłużenie na bezpiecznym poziomie - to wnioski Regionalnej Izby Obrachunkowej. Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni udzielili Burmistrzowi Nysy absolutorium za 2017r.

Kordian Kolbiarz już zapowiada kolejne inwestycje, wśród nich budowę tanich mieszkań dla młodych i dalsze konsekwentnie wspieranie rodzin i dzietności. W planach są też m.in. modernizacja terenów wokół Jeziora Nyskiego i działania antysmogowe. Więcej w krótkim materiale video.

">


 Porządek LII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 20 czerwca 2018 roku, godz. 13:00 

1. Sprawy organizacyjne:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej,
 3. informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
 4. informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 1. skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 27 lutego 2018r. sygn. akt II SA/Op 67/17 stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXV/381/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego – „bonu wychowawczego”,
 2. udzielenia odpowiedzi na skargę Rzecznika Praw Obywatelskich na postanowienia uchwały Nr XXVIII/445/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,
 3. przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" na terenie Gminy Nysa,
 4. odpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości, położonej w Radzikowicach (dz.nr 464/25),
 5. zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,
 6. zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041,
 7. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nysy.

5. Sprawozdanie Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2017, nad spółkami kapitałowymi, w których Gmina Nysa posiada udziały.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

 1. przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2017r.,
 2. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r.,
 3. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy,
 4. odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017r.,
 7. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2017 rok.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad. 

Biuro Rady