Aktualności z powiatu

Polish Czech English German
piątek, 24 kwiecień 2015 00:36

VI Sesja Rady Powiatu w Nysie 24 IV 2015

Napisał

24 kwietnia 2015 r. w nyskim Muzeum odbyła się VI sesja Rady Powiatu.

Podczas obrad dyrektorzy jednostek organizacyjnych przedstawili sprawozdania za 2014 rok z działalności:

  • Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie,
  • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie,
  • placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Małgorzata Pliszka prezentuje sprawozdanie z działalności PUP za 2014 rok.

 

Radni otrzymali  również informacje dotyczące oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nyskim oraz wysłuchali sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:

a) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego PROMEREOR”,
b) uchwalenia ,,Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-18”.
c) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski,
d) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 r. 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020.

 

Po sesji Radni mieli możliwość obejrzenia wystawy łowiecko-przyrodniczej zorganizowanej w nyskim Muzeum w ramach projektu "Przyroda wokół nas". Wystawę można zwiedzać do 17 maja 2015 r.

 

PORZĄDEK OBRAD:

1. Sprawy organizacyjne,

a) otwarcie posiedzenia,
b) stwierdzenie kworum,
c) przyjęcie protokołu z V sesji.  

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu, 

3. Interpelacje i wnioski radnych,

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie za 2014 r., 

a) przedstawienie sprawozdania, 
b) stanowisko Zarządu, 
a) opinia Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych,
c) dyskusja, 
d) przyjęcie informacji. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i placówek opiekuńczo-wychowawczych za 2014 r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2016 r.

b) przedstawienie sprawozdania, 
c) stanowisko Zarządu, 
d) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Finansów, Budżetu, Spraw Statutowych i Regulaminowych,
e) dyskusja, 
f) podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie oraz uchwalenia programu pomocy społecznej w Powiecie Nyskim. 

6. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Nyskim,

a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
b) dyskusja.

7. Sprawozdanie z realizacji ,,Programu współpracy Powiatu Nyskiego z organizacjami poza rządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014”,

a) przedstawienie informacji,
b) opinia Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej,
c) dyskusja.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przyznania odznaczenia „Honorowy Order Zasług dla Powiatu Nyskiego POMEREOR”,
b) uchwalenia ,,Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015 – 2018”.
c) ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nyski,
d) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2015 r. 
e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

 

Referat Promocji Starostwa