Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Z powiatu

Porządek XLI sesji Rady Powiatu w Nysie

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji eSesja. Jednocześnie informujemy, że Przewodniczący Rady będzie prowadził sesję z sali narad w Muzeum Powiatowym w Nysie, ul. Biskupa Jarosława 11.

Porzdek XLI sesji Rady Powiatu w Nysie

XLI sesja Rady Powiatu w Nysie, odbędzie się 26 września, o godz. 10:00.

Transmisja z obrad (Transmisja rozpocznie się w dniu 26.09.2022 r., o godz. 10:00)

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne,

 • a) otwarcie posiedzenia,
 • b) stwierdzenie kworum,
 • c) przyjęcie protokołu z XL sesji,

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu,

3. Interpelacje i zapytania radnych,

4. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nyskiego za I półrocze 2022 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
 • c) opinia Komisji Budżetu i Spraw Regulaminowych,
 • d) dyskusja,
 • e) przyjęcie informacji.

5. Informacja z działalności Nadzorów Wodnych w powiecie nyskim za 2021 r.

 • a) przedstawienie informacji,
 • b) opinia Komisji Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • c) dyskusja,
 • d) przyjęcie informacji.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • a) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Powiatem Nyskim a Gminą Paczków,
 • b) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego,funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
 • c) zmiany uchwały w sprawie ustalenia dla szkół prowadzonych przez Powiat Nyski: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym kierownicze stanowiska,
 • d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
 • e) uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie,
 • f) delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Nyskim,
 • g) określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
 • h) rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Nyskiego,
 • i) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie
 • j) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r.,
 • k) zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2022 r.
 • l) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2038.

7. Wolne wnioski,

8. Zamknięcie obrad.

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech