Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
czwartek, 30 grudzień 2021 15:24

Dodatek osłonowy - informacja OPS

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Od 1 stycznia 2022 r. można składać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie wnioski o wypłatę dodatku osłonowego...

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:

  • 77 433 39 91    pok. 18
  • 77 447 23 95    pok.23
  • 77 447 23 95    pok.22
  • 77 447 23 75    pok.21

Dodatek osBonowy - informacja - Gmina Nysa

Zgodnie z uchwałą Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r., zmienioną uchwałą Nr XXXVI/368/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, na terenie województwa opolskiego obowiązuje zakaz stosowania następujących paliw:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
  • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek i produktów produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
  • biomasy, rozumianej zgodnie z definicją określoną w § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1860), której wilgotnośćw stanie roboczym przekracza 20% Z kolei zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – bezwzględnie zakazane jest spalanie odpadów poza spalarnią lub współspalarnią odpadów,
  • torfu i produktów produkowanych z jego wykorzystaniem.

Osoba naruszająca przepisy dotyczące zakazu spalania niedozwolonych substancji może być ukarana grzywnąw wysokości do 5 000 zł. W przypadku spalania odpadów, może ponadto narazić się na karę aresztu (do 30 dni).

Spalanie odpadów oraz paliw zakazanych „uchwałą antysmogową” to nie tylko dotkliwe kary finansowe. To przede wszystkim narażanie siebie i innych na utratę zdrowia, które jest bezcenne.

PAMIĘTAJMY – TO CZYM ODDYCHAMY ZALEŻY W DUŻEJ MIERZE OD NAS

CO MOŻESZ ZROBIĆ ABY POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA?

Wymień stary, wysokoemisyjny piec lub kocioł na nowe ekologiczne źródło ciepła, najlepiej gazowe, elektryczne, pompę ciepła, olejowe lub przyłącz nieruchomość do miejskiej sieci ciepłowniczej – skorzystajz dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Jeśli nie masz możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej lub ciepłowniczej i chcesz wymienić stary kocioł lub piec na nowy opalany paliwem stałym szukaj urządzeń wyłącznie spełniających wymagania określonew Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

  Postaw na dobry opał. Jeśli nie masz innej możliwości i musisz ogrzewać nieruchomość kotłem na paliwo stałe, kupuj wyłącznie opał dobrej jakości. Węgiel musi być wysokokaloryczny, o niskiej zawartości siarki i popiołu,a drewno suche, sezonowane min. 2 lata. Kupując paliwo na opał zażądaj od sprzedawcy certyfikatu/świadectwa jakości, potwierdzającego odpowiednie parametry zakupionego towaru.

Używaj kotła zgodnie z jego dokumentacją techniczną

Dokonuj okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych oraz kominów

Segreguj odpady NIE SPALAJ ICH W PIECU!

  Wykonaj termomodernizację budynku – ograniczysz straty ciepła w domu i zużycie energii niezbędnej do jego ogrzania, a tym samym związane z tym koszty.

Zainstaluj odnawialne źródła energii tj. pompę ciepła, panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne – skorzystaj z dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Oszczędzaj energię

– Nie przegrzewaj domu/mieszkania

– Wybieraj urządzenia o najwyższej klasie energetycznej

– Odłączaj od sieci nieużywane sprzęty

– Wymień oświetlenie na energooszczędne

Korzystaj z transportu przyjaznego środowisku – korzystaj z transportu publicznego, wybierz spacer, rower lub organizuj wspólne przejazdy ze znajomymi zamiast indywidualnych podróży samochodem.

Dbaj o okoliczną zieleń 100 dużych drzew jest w stanie usunąć 460 kg zanieczyszczeń rocznie,w tym 136 kg pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Edukuj pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powietrzem w przyszłości. Rozmawiaj z rodziną i sąsiadami na temat ochrony powietrza. Dziel się wiedzą o sposobach na walkę ze smogiem.

Dodatek osBonowy - informacja - Gmina Nysa

Authors: Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech