Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 25 sierpień 2014 00:00

Rada Miejskia w dniu 27 sierpnia będzie obradować

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

27 sierpnia 2014r. o godz. 10:00 odbędzie się XLIX sesji Rady Miejskiej ....

Porządek XLIX sesji Rady Miejskiej

image 

1. Sprawy organizacyjne:

a)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)      przyjęcie protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady Miejskiej,

c)      informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy.

 

2. Interpelacje i wnioski radnych.

 

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  przyznawania w 2014 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie „Odnowa Wsi  w województwie opolskim”,

2) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 50/7 obręb ewidencyjny Górna Wieś),

3)  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osób fizycznych, prawa  własności nieruchomości położonej  w Nysie (dot. dz.  nr 9/8  obręb ewidencyjny Górna Wieś),

4)  sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dot. wolnego lokalu mieszkalnego położonego w Nysie przy ul. Ligonia 4/7a),

5)  zmiany budżetu gminy Nysa na 2014r.,

6)  zmiany uchwały Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022,

7)      zmiany Uchwały Nr VI/65/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2011r. w sprawie  określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Nysa lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg,

8)  wyrażenia zgody Burmistrzowi Nysy na przystąpienie do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i zabezpieczenia środków finansowych,

9)  wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Ocean wiedzy i umiejętności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

10)  powołania Młodzieżowej Rady w Nysie oraz nadania jej Statutu.

 

4. Wyrażenie stanowiska w sprawie przystąpienia Gminy Nysa do Klastra pod   

    nazwą ,,Wspólnota Wiedzy i Innowacji w Inżynierii Produkcji”.

 

5. Informacja na temat działalności Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy

    Nysa w roku  2013.

 

6. Ocena działalności za 2013 rok:

  1. Miejskiej i Gminnej  Biblioteki Publicznej,
  2. Nyskiego Domu Kultury,
  3. Targowiska Miejskiego.

 

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

 

8. Zakończenie obrad.

 

Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie