Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 13 sierpień 2014 00:00

Rozmowa z p. Burmistrz o budżecie obywatelskim i ważnych dla miasta inwestycjach

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Na temat bieżących spraw w gminie Nysa rozmawiamy z burmistrz Jolantą Barską....

Na temat bieżących spraw w gminie Nysa rozmawiamy z burmistrz Jolantą Barską.

 

- Rozpoczęto przyjmowanie wniosków od mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Nysa. Jak wygląda kalendarz pierwszego budżetu, o którym zadecydują mieszkańcy?

Od 11 sierpnia do 10 września 2014r. przyjmujemy wnioski zadań do budżetu obywatelskiego. Od 11 września do 15 października będziemy weryfikować zgłoszone wnioski i w dniu 16 października zostanie ogłoszona lista zgłoszonych zadań proponowanych przez mieszkańców do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Do 10 listopada będziemy informować o zaproponowanych zadaniach oraz o możliwości oddania głosu oraz zachęcać do wzięcia udziału w głosowaniu. Głosowanie przeprowadzimy od 12 do 20 listopada, a w dniu 27 listopada ogłosimy listę zadań, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku.

 

- Jakie znaczenie dla budowania społeczeństwa obywatelskiego w naszej gminie ma wprowadzenie takiego budżetu?

Chciałabym, żeby dzięki budżetowi obywatelskiemu, dzięki możliwości zgłaszania zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach budżetu gminy, mieszkańcy bardziej angażowali się w sprawy gminy, żeby wierzyli, że mają wpływ na podejmowane decyzje. Współpraca z mieszkańcami jest bardzo ważna, bo mieszkańcy najlepiej wiedzą czego potrzebują, żeby lepiej żyło się w gminie.

image

Akcja informacyjna w sprawie budżetu obywatelskiego na ul. Krzywoustego

image

- Budżet obywatelski to nie pierwsza inicjatywa społeczno-obywatelska wprowadzona podczas Pani kadencji na stanowisku burmistrza Nysy w ostatnich latach?

Od lat pracuję nad tym, żeby włączyć mieszkańców Nysy do podejmowania decyzji, żeby zachęcić ich do angażowania się w sprawy naszej wspólnoty gminnej. Zaczęliśmy od tworzenia organizacji pozarządowych, szczególnie stowarzyszeń na rzecz rozwoju nyskich sołectw. Potem powołaliśmy gminną radę seniorów i młodzieżową radę gminy. Uczestniczymy w organizowanym przez Radę Europy - Europejskim Tygodniu Demokracji Lokalnej, podczas którego zapoznajemy mieszkańców z procesem podejmowania decyzji na szczeblu samorządowym. W wyniku naszych działań uczennica nyskiego gimnazjum Ada Bryś będzie w październiku br. reprezentowała polską młodzież podczas posiedzenia Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy i konferencji dla młodzieży w Pałacu Rady Europy w Strasburgu.

 

- W tym roku miały powstać - wzorem fitness parku dla seniorów - miejsce do ćwiczeń dla młodzieży oraz specjalny tor do jazdy ekstremalnej na rowerze. Pierwszy projekt został już ukończony?

W ubiegłym tygodniu rozpoczęto montaż urządzeń do  ćwiczeń dla młodzieży na plantach na Alei Lompy. Tor do jazdy ekstremalnej jest na etapie projektowania. Bardzo się cieszę, bo to nyska młodzież była inicjatorami montażu tych urządzeń i realizacji tych projektów.

image 

Burmistrz Nysy w siedzibie GDDKiA w Opolu

 

- Są nowe, dobre informacje dla mieszkańców jeśli chodzi o obwodnicę Nysy?

W dniu 6 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z konsorcjum, które będzie wykonawcą nyskiej obwodnicy. Firma w ciągu 32 miesięcy, czyli do końca czerwca 2017 roku za 307 mln zł. wybuduje 16,5 km obwodnicy Nysy. Powstanie 14 mostów, 5 skrzyżowań, w tym 4 ronda. O obwodnicę staramy się od wielu lat i ogromnie się cieszymy, że już wkrótce będziemy mogli monitorować jej budowę. 

 

- Jak Pani ocenia stan zaawansowania prac przeciwpowodziowych na rzece i przy tamie? Na realizację tej inwestycji mieszkańcy musieli czekać od powodzi z 1997r. 

Modernizacja przeciwpowodziowa zbiornika retencyjnego to bardzo trudne i złożone zadanie. Ma na celu udrożnienie koryta Nysy Kłodzkiej, zmodernizowanie zapory, wybudowanie upustu dennego na zaporze oraz przebudowę jazów w korycie rzeki poniżej zapory. Koszt zadania wyniesie 411 mln. zł. Z końcem lipca odbyła się wizytacja prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej na terenie budowy, w której uczestniczyłam. Są pewne trudności w realizacji tego zadania, organizacje ekologiczne nie ułatwiają  pracy, ale tempo prac się poprawiło i Prezes zapewnia, że do końca roku 2015 inwestycja będzie ukończona. Na bieżąco utrzymujemy kontakt z osobą sprawującą nadzór nad zadaniem z ramienia RZGW.

image

Remont nyskiej tamy - miasto będzie w końcu zabezpieczone przed powodzią - czekaliśmy od 1997r.

 

Przebudowa ulicy Krzywoustego, z nowymi chodnikami, fontanną, ławeczkami i zamknięciem odcinka drogi od Wieży Ziębickiej, było zapowiedzią tego, jak wyglądać będą pozostałe ulice przylegające do Rynku. Wiemy, że w najbliższych latach planuje Pani realizację przebudowy ulic: Celnej i Biskupa Jarosława, miasto czeka także rewitalizacja samego Rynku. Na jakim etapie są przygotowania do tych zadań?

Zlecona przez Gminę Nysa w 2012 roku dokumentacja przebudowy ul. Celnej do dnia dzisiejszego nie uzyskała pozytywnej opinii powiatowego konserwatora zabytków. Obecnie po raz drugi odwołaliśmy się do Ministra Kultury od negatywnej decyzji powiatowego konserwatora i oczekujemy jego rozstrzygnięcia. Pierwsze odwołanie było dla nas pozytywne i mam nadzieję, że do końca wakacji będziemy w posiadaniu kompletnej dokumentacji. W tym roku zleciliśmy projekt przebudowy ul. Biskupa Jarosława. Projekt swoim zakresem obejmuje rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną oraz wymianę nawierzchni drogi na granitową kostkę, która podkreśli historyczne walory Pałacu Biskupiego.

Jeśli chodzi o Rynek, to po zakończeniu procedury przetargowej związanej z trzema działkami, będzie można przystąpić do prac projektowych poprzedzonych dyskusją na temat docelowego zagospodarowania naszego Rynku. Z Rynku powinien zniknąć parking, który według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien znaleźć się w podziemiu budynku śródrynkowego, a teren przed katedrą i teren aktualnego parkingu ma być zagospodarowany jako miejsce spotkań mieszkańców, teren rekreacyjny, wizytówka miasta. Jestem przekonana, że uda się wypracować atrakcyjne rozwiązanie, zadowalające mieszkańców.  

image

Deptak do nyskiego rynku - fragment ul. Krzywoustego przebudowany w 2011r.  

image

Wizualizacja ul. Celnej w Nysie - zadanie planowane do realizacji

 

Właściciel terenu po byłej zajezdni MZK w Nysie, chciałby wybudować w centrum miasta galerię handlową o powierzchni ponad 15 000 tys. m2. W kontekście przygotowywanej aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy właściciel terenu lobbuje korzystne dla siebie zmiany w dokumencie planistycznym miasta. O co chodzi w trwającej dyskusji na ten temat?

 

Sprawa jest złożona. Gmina sprzedała tę działkę w 1997 roku za 463 tys. zł. W 2000 roku firma, która nabyła działkę od gminy, sprzedała ten teren innej firmie za 6,7 mln zł. W 2002 roku Rada Miejska uszczegółowiła zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przeznaczając go na hotel, działalność usługową i handlową do 2 tys. m2. oraz parking. W 2009 roku zapłaciliśmy odszkodowanie właścicielowi terenu w kwocie 1,7 mln zł. z powodu zmiany planu. Złożyliśmy skargę kasacyjną do sądu najwyższego w tej sprawie, która została uwzględniona i ponownie trwa postępowanie przed sądem apelacyjnym.  Mamy nadzieję na znaczne obniżenie wartości odszkodowania. Obecny właściciel kupił teren w 2012 roku z określonym przeznaczeniem (hotel, usługi, handel do 2 tys. m2 i parking) i w taki sposób powinien zabudować działkę. Właściciel terenu złożył wniosek o zmianę przeznaczenia terenu,  który rozpatrywany jest w ramach opracowywanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa. Jest wiele wątpliwości co do przeznaczenia tej działki pod handel wielkopowierzchniowy.

 

Wkrótce rozpoczną się emocje siatkarskie w Nysie, w jaki sposób miasto wspiera naszą drużynę?

Gmina Nysa od lat wspiera rzeczowo i finansowo nyską siatkówkę. Na potrzeby funkcjonowania klubu i PWSZ przekazaliśmy nieodpłatnie halę sportową przy ul. Głuchołaskiej. W ramach zawieranych umów promocyjnych Gmina rokrocznie gratyfikuje klub kwotą około 300 tys. zł., w tym roku jest to kwota 340 tys. zł uznając rolę siatkówki w promocji gminy. Istotnym, nowym elementem w funkcjonowaniu klubu i nyskiej siatkówki było powstanie akademickiego klubu sportowego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wdrożyliśmy program szkoleniowy pn. „Od przedszkolaka do studenciaka”. W ramach tego programu w nyskich szkołach prowadzony jest system szkolenia siatkarskiego dla profesjonalnej siatkówki. Gmina wspiera również i ten program prowadząc klasy sportowe o tej specjalności i siatkarski ośrodek szkolny oraz dofinansowując kwotą 50 tys. zł, młodzieżową drużynę AZS PWSZ rekrutującej się właśnie z tych programów.

 

Opozycja krytykuje Panią za wykonanie przed laty projektu nowej hali sportowej, gdzie mieli grać siatkarze. Dlaczego nie doszło do budowy tego obiektu i kiedy jest szansa na jego realizację?

Przygotowanie projektu hali sportowej było potrzebne, aby starać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007-2013. Niestety, nie udało się pozyskać środków finansowych na budowę hali widowiskowo-sportowej. Czynimy starania, aby realizacja tego zadania była możliwa w ramach nowej perspektywy finansowej w latach 2014-2020.

Artur Pieczarka rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Nysie

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)