Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 03 grudzień 2020 22:16

XXXII Sesja Rady Miejskiej 2.12.2020 - nowe stawki opłat w gminie

Napisał

Ostatnia sesja Rady Miejskiej przyniosła m.in. nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Zmiany wejdą w życie w styczniu 2021 roku. Nowe stawki wynikają głównie ze zmian w polskim prawie, zawartych m.in. w ustawie o utrzymaniu czystości  i  porządku  w  gminach. Jednym  z  celów  przepisów jest zwiększenie motywacji mieszkańców i przedsiębiorców do segregowania odpadów...

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Według przyjętej uchwały, cena za gospodarowanie odpadami segregowanymi wzrośnie z 15 zł do 22 zł od mieszkańca. Podwyższona cena za odpady niesegregowane będzie wynosić 44 złote.

W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. szkoły, firmy i urzędy), opłata stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty (od kilku złotych do 481,60 zł). W większości przypadków oznacza to znaczne zmniejszenia kosztów dla wspomnianych podmiotów oraz zmniejszenie wpływów do budżetu gminy nawet o 3 miliony złotych rocznie, co sygnalizował podczas obrad Skarbnik Miasta, Marian Lisoń.

Do tej pory, w dużej mierze to właśnie firmy obciążone były wysokimi stawkami. Podwyżka cen dla mieszkańców ma pokryć koszty funkcjonowania całego systemu. Co ważne, środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwała w sprawie wysokości opłaty nie ma zatem  charakteru  uznaniowego, a jest rozstrzygnięciem związanym ze ściśle określonymi przepisami prawa i ma swoje oparcie w kalkulacji kosztów całego gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wysokość opłaty za odpady w przypadku wyboru metody od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość nie może przekroczyć 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na  1 osobę ogółem (art. 6k ust. 2a pkt 1 u.c.p.g.) określonego obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2019 r. (kwota 1819,00 zł), czyli kwoty 36,38 zł (M.P. z 2020 r. poz. 330). Tym samym wysokość górnych stawek, w skali całego kraju, została w sten sposób ujednolicona.

Wprowadzone zmiany stawek nie będą stanowić o wzroście dochodów Gminy, a pozwolą jedynie na implementację zmian wprowadzonych przepisami wyższego rzędu. Podkreślić należy również, iż nie ulega z dniem 01 stycznia 2021r. kwota wynagrodzenia jaką gmina Nysa będzie wypłacać obecnemu podmiotowi odpowiedzialnemu za odbiór i zagospodarowanie odpadów, tj. spółce EKOM. – Stawka, która trafi do Ekomu będzie taka sama – mówi Skarbnik Miasta. – Tu obowiązuje umowa przetargowa ważna do końca przyszłego roku. Tutaj warto podać przykłady, aby pokazać drastyczne zmiany cen. Za pojemnik o pojemności 120 litrów odbieranych od przedsiębiorców gmina pobierała 30 zł, teraz górna granica pozwala na pobieranie 6,30 zł.

Sytuacja jest taka, że większość samorządów musi korygować stawki. Niestety matematyka jest twardą nauką i musieliśmy ustalić takie stawki na przyszły rok. Mam nadzieję, że kolejny przetarg pozwoli na to, żeby opłaty dla mieszkańców były jak najmniej uciążliwe. Przed nami w tym temacie na pewno jeszcze mnóstwo dyskusji – mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz.

Podczas sesji w dniu 2 grudnia, poznaliśmy również projekt budżetu gminy na przyszły rok. Planowane dochody to blisko 300 milionów złotych, w tym dochody bieżące niemal 245 milionów. Wydatki będą o kilkanaście milionów wyższe. Na inwestycje gmina zamierza przeznaczyć ponad 52 miliony. – Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne będziemy chcieli pozyskać blisko 35 milionów środków zewnętrznych – mówi Sekretarz Miasta, Piotr Bobak. – Będziemy sięgać przede wszystkim po środki z Funduszu Dróg Samorządowych np. na dalszą przebudowę Rynku. Kwotę dofinansowania zadań drogowych poznamy jeszcze w tym roku. Z kolei z programu Maluch + pozyskaliśmy już kwotę 3 milionów na budowę nowego żłobka.  

Deficyt Nysy zamknie się tym samym w kwocie blisko 15 milionów. 

Zadłużenie na koniec przyszłego roku wyniesie nieco ponad 150 milionów złotych. Kwota zawiera kredyt, który gmina zamierza zaciągnąć w przyszłym roku. Wydatki ogółem będą mniejsze niż w bieżącym roku o ponad 23 miliony.

Na transport i łączność gmina przeznaczy blisko 10 milionów złotych, na turystykę 421 tys., a na gospodarkę mieszkaniową ponad 5 milionów. Koszty administracji publicznej zamkną się w kwocie blisko 21 milinów złotych, a na promocję gmina przeznaczy ponad milion. Na zbliżonym do ostatnich lat poziomie utrzymają się koszty bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (2,2 mln). Przy zachowaniu obecnego kształtu budżetu, na infrastrukturę oświatową wydatkowanych zostanie blisko 16 milionów, a 10 milionów na budowę dróg w mieście. Na dalszą budowę dróg w strefie ekonomicznej zarezerwowano 5,9 mln, na Centrum Przesiadkowe 5,6 mln, a na ochronę bioróżnorodności niemal 7 milionów.

Już podczas sesji do Burmistrza skierowano kilka zapytań o kolejne wydatki budżetowe. Dalszy kształt budżetu będzie procedowany na komisjach, a głosowanie nad jego przyjęciem odbędzie się prawdopodobnie na sesji jeszcze w tym roku.

Podatek od nieruchomości

Sporo dyskusji podczas sesji spowodowało przyjęcie uchwały określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości. – Zaplanowane podatki na przyszły rok w 90% pozycji są zdecydowanie niższe, niż stawki w ościennych gminach obowiązujące dzisiaj – wylicza Skarbnik Miasta. Podatek od budynków lub ich części wyniesie np. 0,69 zł od 1m2 powierzchni użytkowej dla budynków mieszkalnych; 20,11 zł od 1m2 powierzchni użytkowej dla prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług i produkcji, czy też 24,84 zł  od 1m2 powierzchni użytkowej w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych o powierzchni powyżej 2000 m2.  Uchwałę przyjęto 16 głosami poparcia.


 Obrady można śledzić pod linkiem –https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/214/rada-miejska-w-nysie.htm

Porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2) przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej
3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Prezentacja projektu budżetu Gminy Nysa na rok 2021

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

1) obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze Gminy Nysa
2) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
3) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Nysa
4) zmiany uchwały Nr LIII/792/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie opłaty od posiadania psów
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
6) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek
o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
7) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
8) ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych
9) ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Nysie
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Średnia Wieś
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Stanisława Dubois i Karpackiej
12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Kazimierza Pułaskiego, Jana Długosza i Pomorskiej
13) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Goświnowice
14) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszkowice
15) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023
16) przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2021-2025
17) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej udzielanej Centrum Integracji Społecznej w Nysie na rok 2021
18) nadania nazwy placowi
19) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2020 rok
20) zmiany uchwały Nr XIX/300/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035

7. Sprawy różne, wolne wnioski

8. Zakończenie obrad