Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 24 grudzień 2019 13:12

Stop SMOG! - zła jakość powietrza

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W Polsce, z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem, rocznie umiera ok. 45 000 osób....

W Polsce, z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem, rocznie umiera ok. 45 000 osób.

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest spalanie paliw stałych w niskosprawnych kotłach i piecach domowych, zwanych potocznie „kopciuchami”, często niespełniających żadnych standardów emisyjnych.  Zdarza się, że spalane są w nich również odpady.

Podczas spalania paliw stałych oraz odpadów, emitowane są do atmosfery zanieczyszczenia takie jak:

 • dwutlenek siarki (SO2),
 • tlenki azotu (NOx),
 • tlenek węgla (CO),
 • dwutlenek węgla (CO2),
 • benzo(a)piren,
 • pyły zawierające metale ciężkie np. kadm, rtęć, ołów,
 • dioksyny, furany,

które kumulują się w organizmach, powodując choroby układu oddechowego (w tym alergie i astmę), choroby układu krążenia i nowotwory.

To czym oddychamy zależy w dużej mierze od nas.

CO MOŻESZ ZROBIĆ ABY POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA?

- Wymień stary, nieekologiczny piec lub kocioł na nowe ekologiczne źródło ciepła, najlepiej gazowe, elektryczne, olejowe, pompę ciepła lub przyłącz się do miejskiej sieci ciepłowniczej – skorzystaj z dotacji z budżetu Gminy Nysa lub dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

Jeśli nie masz możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej lub ciepłowniczej i chcesz wymienić stary kocioł lub piec na nowy opalany paliwem stałym szukaj urządzeń wyłącznie spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Informacje dotyczące dotacji z budżetu Gminy Nysa znajdują się pod linkiem: http://www.nysa.eu/strona-2669-dofinansowanie_zadan_zwiazanych_z.html

Informacje dotyczące dofinansowania ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” znajdują się pod linkiem:

https://portal.wfosigw.opole.pl/o-programie

https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

- Postaw na dobry opał. Jeśli nie masz innej możliwości i musisz ogrzewać nieruchomość kotłem na paliwo stałe, kupuj wyłącznie opał dobrej jakości. Węgiel musi być wysokokaloryczny, o niskiej zawartości siarki i popiołu, a drewno suche, sezonowane min. 2 lata. Kupując paliwo na opał zażądaj od sprzedawcy certyfikatu/świadectwa jakości, potwierdzającego odpowiednie parametry zakupionego towaru.

PAMIĘTAJ!

Od 1 listopada 2017 r., na terenie województwa opolskiego obowiązuje tzw. „uchwała antysmogowa”. Jest to regulacja prawna, która wprowadza zakaz stosowania następujących paliw:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,
 • paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,
 • paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,
 • drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Pełny tekst uchwały można znaleźć pod linkiem:

http://bip.opolskie.pl/wp-content/uploads/2017/09/367-uch-antysmogowa-1.pdf

-  Używaj kotła zgodnie z jego dokumentacją techniczną

- Dokonuj okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń grzewczych oraz kominów

- Segreguj odpady – NIE SPALAJ ICH W PIECU!

Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach  „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

Informacje o tym jak segregować odpady znajdują się pod linkiem:

http://umnysa.eu/aktualnosc-10708-nowe_zasady_segregacji_odpadow.html

Odpady komunalne, które zostały zebrane w sposób selektywny i nie mieszczą się w dostarczonych przez EKOM workach czy pojemnikach każdy mieszkaniec gminy Nysa może oddać do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nysie (GPSZOK), od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 16:00

- ul. Piłsudskiego 61 w Nysie,

- ul. Saperska 5 w Nysie.

- Wykonaj termomodernizację budynku - ograniczysz straty ciepła w domu i zużycie energii niezbędnej do jego ogrzania, a tym samym związane z tym koszty. Ocieplając 35 cm ścianę z cegły 10 cm warstwą styropianu straty ciepła zmniejszysz aż o 75%.

- Zainstaluj odnawialne źródła energii np. pompę ciepła, panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne – skorzystaj z dotacji z budżetu Gminy Nysa, dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Czyste powietrze” lub „Mój prąd”.

 „Mój prąd” http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/

- Korzystaj z transportu przyjaznego środowisku – korzystaj z transportu publicznego, wybierz spacer, rower lub organizuj wspólne przejazdy ze znajomymi zamiast indywidualnych podróży samochodem.

-   Dbaj o okoliczną zieleń – 100 dużych drzew jest w stanie usunąć 460 kg zanieczyszczeń rocznie, w tym 136 kg pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

- Edukuj – pozytywne nawyki u dzieci zaowocują czystszym powietrzem w przyszłości. Rozmawiaj z rodziną i sąsiadami na temat ochrony powietrza. Dziel się wiedzą o sposobach na walkę ze smogiem.

MONITORUJ JAKOŚĆ POWIETRZA

-  Monitoring Państwowy

Za Państwowy Monitoring Środowiska odpowiada Główny Inspektor Ochrony Środowiska – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu.

Na terenie Gminy Nysa, przy ul. Rodziewiczówny, zlokalizowana jest stacja pomiarowa GIOŚ, na której od dnia 01.10.2019 r. prowadzony jest automatyczny pomiar pyłu zawieszonego PM10.

Bieżące informacje o jakości powietrza pochodzące z tej stacji  można zobaczyć klikając w link poniżej:

http://www.opole.pios.gov.pl:81/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/120/parametry/545/dzienny

Stan jakości powietrza w całym województwie opolskim można sprawdzić klikając w link: http://www.opole.pios.gov.pl:81/, natomiast prognozę jakości powietrza http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=opolskie

- Monitoring wspomagający

Ponadto Gmina Nysa posiada monitoring wspomagający, który tworzy sieć czujników Airly. Monitoring jest stale rozbudowywany. Obecnie na terenie gminy zlokalizowanych jest 14 czujników (10 w mieście Nysa i po jednym w sołectwach: Biała Nyska, Hajduki Nyskie, Goświnowice i Kubice). 12 czujników jest własnością Gminy Nysa, a 2 grupy AVIVA.

Czujniki mierzą w czasie rzeczywistym podstawowe parametry jakości powietrza tj. temperaturę, wilgotność, ciśnienie, pyły zawieszone: PM10; PM2,5; PM1.

Dane z sensorów są na bieżąco udostępniane w przystępny sposób

-  Poziomy dopuszczalne, informowania i alarmowe zanieczyszczeń w powietrzu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektórych substancji w powietrzu:

 • poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (uśredniona wartość 24-godzinna) – 50 µg/m3
 • dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w roku kalendarzowym – 35 dni
 • poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 (uśredniona wartość roczna) – 40 µg/m3
 • poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 (uśredniona wartość roczna) – 20 µg/m3
 • poziom informowania dla pyłu PM10 (uśredniona wartość 24-godzinna) – 100 µg/m3
 • poziom alarmowy dla pyłu PM10 (uśredniona wartość 24-godzinna) – 150 µg/m3

-  Do wrażliwych grup ludności zalicza się*:

 • dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia
 • kobiety w ciąży
 • osoby starsze i w podeszłym wieku
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego
 • osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego
 • osoby palące papierosy i bierni palacze
 • osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń

 * zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla miasta Opola i strefy opolskiej ….”

 -  Co robić a czego lepiej unikać gdy normy zanieczyszczeń w powietrzu są przekroczone

 • ogranicz przebywanie na zewnątrz budynku
 • nie wietrz mieszkania/domu
 • unikaj przebywania w miejscach o dużym natężeniu ruchu samochodowego
 • wychodząc z domu załóż maskę antysmogową – pamiętaj że powinna mieć atest
 • włącz oczyszczacz powietrza
 • nie pal w kominku
 • kup rośliny doniczkowe, które pochłaniają zanieczyszczenia np. paproć, dracena, sanseweria, skrzydłokwiat

Wydział Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska