Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Click to listen highlighted text! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Polish Czech English German

Przeczytaj nowości z Nysy ...

 • Nyska Kronika Filmowa - odc. 37/2019 (196)

  Od 1 listopada wznawia działanie nyska naczyniówka. Dziś powiemy też o zwycięskiej serii Polonii Nysa, nowych kuchniach w gminnych szkołach, Święcie Miodu i akcji "Przedszkolak ratuje". Zapros

 • Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku

  Piłkarska pasja, marzenia, szansa na odkrycie talentu oraz dużo dobrej zabawy - tak w skrócie można opisać największy w Europie turniej dla dzieci, który już od prawie......

 • Kampania W RYTMIE RÓWNOŚCI

  Urząd Miasta Opola w partnerstwie z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu, Gminą Brzeg, Gmina Głogówek oraz Starostwem Powiatowym w Nysie rozpoczyna realizację kampanii świad

 • "Opolscy konserwatorzy dla zabytków". W 100-lecie powstania służb konserwatorskich

  Oddział Opolski Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków przypomina sylwetki konserwatorów zabytków, związanych z Opolszczyzną, którzy mieszkali i pracowali w naszym regionie. Na wystawie prezent

 • Obchody 80. Rocznicy agresji sowieckiej na Polskę i Dnia Sybiraka

  19 września o godzinie 12 zapraszamy na obchody 80. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę i Dnia Sybiraka. Uroczystości odbędą się na pl. Kopernika pod pomnikiem Patriotom Polskim....

 • Food trucki ponownie w Nysie 11-13 X

  Były w maju, a teraz pojawią się w październiku. Mowa o food truckach, które ponownie zawitają do naszego miasta. Po raz kolejny zaparkują też obok Hali Nysa. Tym razem w dniach 11-13 paździe

 • Kolejny konwent HollowCon w miejskiej bibliotece 12 X

  Tego wydarzenia miłośnicy horrorów z pewnością nie mogą przegapić. 12 października w miejskiej bibliotece odbędzie się HollowCon. Organizatorzy przygotowali 10 godzin paneli, warsztatów i k

 • Trwa remont Śródmieścia

  Trwa remont centralnych ulic naszego miasta. Prace prowadzone są na Wrocławskiej, Celnej i w Rynku. Ostatnim etapem będzie modernizacja Kolejowej....

 • Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr

  Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr...

 • Ogłoszenie NEC - zakłócenia w dostawie ciepła i ciepłej wody

  Nyska Energetyka Cieplna - Nysa Sp. z o. o informuje, że w związku pracami przygotowawczymi do sezonu grzewczego w centralnym źródle ciepła, w dniu 19.09.2019r. w godzinach od 8.00 do 13.00 wyst

Zaznacz tekst, naciśnij GŁOŚNICZEK, a komputer odczyta zaznaczony tekst !!!

czwartek, 22 sierpień 2019 14:09

Praca w Urzędzie Miejskim

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym specjalisty w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska (symbol stanowiska RW RL) w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego......

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym specjalisty w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska (symbol stanowiska RW RL) w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:

1) Wykształcenie:

a) wyższe o kierunku: zootechnika, weterynaria, hodowla zwierząt , rolnictwo i pokrewne lub wyższe i podyplomowe o kierunku zootechnika, hodowla zwierząt, zoopsychologia  i pokrewne

b) średnie o kierunku: zootechnika, weterynaria, hodowla zwierząt , rolnictwo i pokrewne lub wyższe i podyplomowe o kierunku zootechnika, hodowla zwierząt, zoopsychologia  i pokrewne oraz staż pracy co najmniej 3 letni,

2) prawo jazdy kat. B

3) umiejętności zawodowe: znajomość ustawy o ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Nysa, Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nysie, regulaminu Schroniska, regulaminu wolontariatu.

4) predyspozycje osobowościowe: empatia w stosunku do zwierząt, samodzielność, kreatywność, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność kierowania zespołem i nadzorowania go, asertywność, dyspozycyjność, punktualność.

2. Zakres zadań i obowiązków:

1) stosowanie zasad dobrych praktyk dotyczących programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

2) obsługa gmin partycypujących w kosztach utrzymania Schroniska – realizacja zadań wynikających z przyjętych przez gminy programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania  bezdomności zwierząt,

3) zapewnienie bezdomnym zwierzętom przebywającym w Schronisku warunków określonych w ustawie o ochronie zwierząt oraz w rozporządzeniach wykonawczych dotyczących prowadzenia Schronisk,

4) współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii jako organem prowadzącym nadzór nad schroniskiem,

5) organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji zwierząt przebywających w Schronisku,

6) nadzór nad przeprowadzaniem obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt przebywających w Schronisku,

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w Schronisku.

8) zadania okresowe: opracowywanie projektów uchwał i ich zmian w zakresie funkcjonowania  Schroniska, wykonywanie okresowych sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Aplikacja powinna zawierać:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,

4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),

5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,

6) kserokopia prawa jazdy,

7) oświadczenie o  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:

 • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

10) kserokopia  dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność*

Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 poz. 1282)”.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr  Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne w kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, należy składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 - parter pok. 01 w terminie  do dnia 2 września 2019 r. do godz. 1200.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysie z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: , telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;

2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: ;

3)przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) oraz c)unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;

jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;

4)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;

5)przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

6)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

7)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;

8)Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;

9)Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.

                                                                      Biuro Kadr

cpr certification online
cpr certification onlineCPR certificationcpr certification online
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech