Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 23 czerwiec 2014 02:00

Rada Miejska będzie obradować

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniu 26 czerwca 2014r. odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Nysie. Początek o godz. 10:00.

 

Porządek XLVII sesji Rady Miejskiej

1. Sprawy organizacyjne:

1)      otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2)      przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej,

3)      informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy.

2. Interpelacje i wnioski radnych.

3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1)   zmiany uchwały Nr IX/145/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Nysa,

2) zmiany uchwały nr XL/712/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie,

3)  zmiany budżetu Gminy Nysa na 2014r.,

4)  zmiany uchwały Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022,

5) uchwały nr XXXI/486/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

6)   przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy Nysa,

7)   zmiany uchwały Nr XVII/277/03 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych kategorii gminnej i powiatowej na terenie miasta Nysa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat,

8)   zmiany uchwały Nr XII/203/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 października 2011r. w sprawie określenia  przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, udostępnianych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

9)   zmiany Uchwały Nr XXI/382/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 marca 2004r. w sprawie zasad finansowania sołectw Gminy Nysa,

10)  wyrażenia opinii do listy obszarów Natura 2000 mających znaczenie dla Wspólnoty uwzględniającej korektę granic na terenie Gminy Nysa,

11)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cześć Gminy Nysa na potrzeby przebudowy gazociągu relacji Lewin Brzeski- Paczków, PN4,OMPa,

12)  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cześć miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego,

13)  uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cześć miasta Nysy w rejonie ulic Stanisława Dubois, Nowowiejskiej i Karpackiej”,

14)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cześć miasta Nysy w rejonie ulic: Kozielskiej i Jana Kochanowskiego,

15)  uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego cześć miasta Nysy w rejonie ulic Mickiewicza, Bazaltowej i Powstańców Śląskich”,

16)  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości położonej w Kopernikach ( dot. dz. nr 713/2),

17)  nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby prawnej, prawa własności nieruchomości położonych w Regulicach (dot. dz. nr 231/5, 231/9 i 230/29),

18)  sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 264 poł. w Skorochowie),

19)  sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 269/2 i 270/2 poł. w Skorochowie),

20)  sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dot. dz. nr 269/1 poł. w Skorochowie),

21)  zbycia nieruchomości gminnych w drodze przetargu (dz. nr 65/5 i dz. nr 15/3  poł. w Nysie w rejonie ul. Kordeckiego),

22)  wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nysa (dot. dz. nr 1/23 poł. w Nysie, obręb Radoszyn),

23)  zbycia nieruchomości gminnej w drodze przetargu (dot. dz. nr 90/10, 90/16 i 90/21 poł. w Nysie, obręb Wróblewskiego).

4. Zaopiniowanie projektu Zarządzenia Burmistrza Nysy w sprawie określenia trybu ustalenia części zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego wraz z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa.

5.Ocena działalności za 2013 rok:

a) Nyskiego Ośrodka Rekreacji,

b) Gminnego Zarządu Oświaty.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad. 

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)