Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
czwartek, 13 czerwiec 2019 16:59

X Sesja Rady Miejskiej 12.06.2019 - burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

12 czerwca podczas X sesji Rady Miejskiej w Nysie radni udzielili Burmistrzowi Nysy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2018 rok, a także wotum zaufania....

">

Na początku obrad Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny poddał pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o kilka punktów.

Miłym akcentem było wyróżnienie dwóch nyskich młodych siatkarzy oraz karatekę i ich trenerów za osiągnięcia sportowe.

Radni mogli również zapoznać się z projektami rewitalizacji nabrzeża rzeki Nysy Kłodzkiej. To efekt warsztatów pt. „Rzeka jako przyjazna przestrzeń publiczna – River as a user friendly public space”.

- Dziękuję za Waszą pracę i na pewno część z pomysłów będziemy mogli wykorzystać i wdrożyć - mówi Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz. - Warto wykorzystać walory naszej rzeki i jej potencjał.

Burmistrz Nysy z wotum zaufania i absolutorium

Radni dokonali oceny spółek za rok poprzedni. Jak zauważyli Edward Hałajko i Paweł Nakonieczny, na poszczególnych komisjach oraz na połączonym posiedzeniu komisji radni mieli okazję dokładnie wypytać prezesów o aktualny stan spółek oraz rozliczyć z zadań wykonanych w roku 2018. Stąd krótka debata na sesji.

Więcej czasu poświęcono przyjęciu "Raportu o stanie Gminy Nysa". Raport został opublikowany przez Gminę na koniec maja i każdy mieszkaniec mógł się z przygotowanymi danymi zapoznać. W czasie sesji Burmistrz Kolbiarz krótko przybliżył poruszoną w raporcie tematykę.

- Ubiegły rok był rekordowy m.in. w kwestii podjętych uchwał - ocenia Kordian Kolbiarz. - Nysa idzie do przodu, ale jesteśmy świadomi, że jeszcze wiele zadań przed nami.

Burmistrz Nysy z wotum zaufania i absolutorium

W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości raport podsumował Przewodniczący Rady Paweł Nakonieczny, który zwrócił uwagę, że w przyszłym roku warto go poszerzyć o kilka punktów.

- Ciężko odnieść się tylko do jednego roku kalendarzowego - mówi Nakonieczny. - W mieście zrealizowano dużo inwestycji, ale duże nakłady finansowe poniesiono także na sołectwa i poprawę jakości życia na terenach wiejskich. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i cieszy nas tendencja pozostania młodych osób w Nysie, niedaleka perspektywa budowy mieszkań i powstania nowych miejsc pracy.

Za przyznaniem Burmistrzowi Nysy wotum zaufania zagłosowało 14 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny podjęciu uchwały.

- Cechuje nas to, a mówię w imieniu moich współpracowników oraz koalicji w RM, że jesteśmy świadomi swoich słabości, a zarazem konsekwentnie stawiamy na silne fundamenty - mówi Kordian Kolbiarz. - Będziemy trzymać się wytyczonej drogi i jestem przekonany, że sporo mieszkańców czuje satysfakcję z tego, że są mieszańcami Nysy i patrzą z optymizmem w przyszłość. Dziękuję za szansę i zrobię wszystko by być coraz lepszym burmistrzem.

Burmistrz Nysy z wotum zaufania i absolutorium

Najważniejszym punktem X sesji było Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2018 rok z informacją o stanie mienia komunalnego, ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

Przed głosowaniem odczytano stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Za podjęciem uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu głosowało 15 radnych. Taki sam skład zagłosował również za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Nysy.

- Dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że będzie się nam pracowało jeszcze lepiej - powiedział Kordian Kolbiarz.

Burmistrz Nysy z wotum zaufania i absolutorium

Burmistrz Nysy z wotum zaufania i absolutorium


um nysa logoPorządek X Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 12 czerwca 2019 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 • 2) przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców

2. Interpelacje radnych

3. Wnioski radnych

4. Oświadczenia radnych

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nysie
 • 2) likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Nysie
 • 3) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 • 4) zmiany uchwały Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019
 • 5) wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
 • 6) pozbawienia statusu pomnika przyrody
 • 7) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy"
 • 8) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Mieszkaniowe Stypendium Burmistrza Nysy"
 • 9) zasad przyznawania stypendiów dla studentów w ramach Programu Stypendialnego "Stypendium Burmistrza Nysy dla Olimpijczyka"
 • 10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok
 • 11) zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2034

6. Rozpatrzenie informacji z działalności spółek komunalnych:

 • 1)  informacja z działalności Agencji Rozwoju Nysy Sp. z o.o. za 2018 r.
 • 2) informacja z działalności Wodociągów i Kanalizacji "AKWA" Sp. z o.o. za 2018 r.
 • 3) informacja z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. za 2018 r.
 • 4) informacja z działalności Nyskiej Energetyki Cieplnej  - Nysa Sp. z o.o. za 2018 r.
 • 5) informacja z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” Sp. z o.o. za 2018 r.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Nysy z zakresu realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego w roku 2018, nad spółkami kapitałowymi, w których Gmina Nysa posiada 100% udziałów.

8. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2018:

 • 1) przedstawienie raportu o stanie Gminy Nysa za rok 2018 przez Burmistrza Nysy
 • 2) debata nad raportem
 • 3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Nysy

9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2018 r., ocena wykonania budżetu i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:

 • 1) przedstawienie przez Burmistrza Nysy sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nysa wraz z informacją o stanie mienia za 2018r.
 • 2) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2018r.
 • 3) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu Gminy Nysa za 2018r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy
 • 4) odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Nysy
 • 5) dyskusja
 • 6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nysa za 2018r.
 • 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Nysy z tytułu wykonania budżetu Gminy Nysa za 2018 rok

10. Sprawy różne, wolne wnioski

11. Zakończenie obrad

Informujemy, że podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej  w dn. 12 czerwca br. mieszkańcy będą mogli wziąć udział w debacie nad "Raportem o stanie Gminy Nysa".


Zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, składa się do 10 czerwca 2019 r. Sesja, na której ma być przedstawiony Raport została zaplanowana na dzień 11 czerwca 2019 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 osób.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, treść zgłoszenia, podpis mieszkańca zamierzającego wziąć udział w debacie oraz podpisy poparcia 50 osób.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres:

 • Urząd Miejski w Nysie, Biuro Rady, pokój 207, II piętro.
 • ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, Tel. 77 4080517

RAPORT O STANIE GMINY NYSA ZA 2018 rok

Loading...

  (obraz można powiększyć, nawet na cały ekran - prawy górny róg)

RAPORT O STANIE GMINY NYSA ZA 2018 rok

Biuro Rady

Wydział Administracyjno-Organizacyjny