Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 27 marzec 2019 16:17

VII sesja Rady Miejskiej 27.03.2019

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Za nami VII sesja Rady Miejskiej w Nysie. Jedna z najważniejszych podjętych uchwał dotyczyła powołania Skarbnika Miasta. Został nim dotychczasowy Skarbnik Marian Lisoń....

- Uważam, że bardzo istotne były także uchwały dotyczące przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przede wszystkim  obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ale też Nyskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (teren po dawnej FSD). - mówi Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Nakonieczny. - To strategiczne uchwały z punktu widzenia gminy, biorąc pod uwagę chociażby planowaną inwestycję firmy Umicore czy modernizację terenu przy Szlaku Chrobrego.

Rajcowie podjęli także decyzję o podziale wolnych środków z 2018 roku. Pieniądze te zostaną przeznaczone na remonty obiektów oświatowych, w tym termomodernizacje szkół czy dalszą realizację programu przywracania kuchni i stołówek w szkołach.

Podsumowanie VII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie VII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie VII sesji Rady Miejskiej w Nysie Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Nakonieczny

Podsumowanie VII sesji Rady Miejskiej w Nysie

Podsumowanie VII sesji Rady Miejskiej w Nysie Skarbnik Miasta Marian Lisoń


 Porządek VII Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 27 marca 2019 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • 2) przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej,
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza,
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Przyjęcie informacji o działalności Dziennego Domu Pobytu w Nysie za 2018 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych pn. "Nyska Karta Dużej Rodziny" w 2018r.

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020.

8. Przyjęcie sprawozdania za 2018 rok z realizacji działań podjętych w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na lata 2017 - 2021.

9. Przyjęcie informacji zbiorczej o wysokości należności umorzonych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • 1) powołania Skarbnika Miasta,
 • 2) określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy,
 • 3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
 • 4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki,
 • 5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów,
 • 6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi,
 • 7) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, położonej w Radzikowicach na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
 • 8) wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa, (obr.ewid Śródmieście dz. nr. 18/10; 18/19; 18/26),
 • 9) sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa,
 • 10) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, prawa własności nieruchomości położonej w Radzikowicach,
 • 11) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie,
 • 12) zmiany uchwały Nr LVIII/869/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2019,
 • 13) określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • 14) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2018 roku,
 • 15) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2019 rok,
 • 16) zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2041.

11. Sprawy różne, wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Biuro Rady