Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 20 luty 2019 16:35

VI Sesja Rady Miejskiej 27.02.2019

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W dniu 27 lutego 2019 roku o godz. 13.00 odbędzie się VI sesja Rady Miejskiej w Nysie....

Porządek VI Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 27 lutego 2019 roku, godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:

 • 1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
 • 2) przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miejskiej,
 • 3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza,
 • 4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nysie za 2018 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Nysa za rok 2018.

7. Przyjęcie informacji o zgłoszonych w 2018r. żądaniach wypłaty odszkodowania, żądaniach wykupienia nieruchomości lub uzyskania nieruchomości zamiennej z tytułu obniżenia wartości nieruchomości oraz o wydanych decyzjach ustalających jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości - spowodowanych uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Nysie w sprawach:

 • 1) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie projektów statutów sołectw położonych na terenie Gminy Nysa,
 • 2) upoważnienia Burmistrza Nysy do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności" oraz realizacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Nysa'',
 • 3) ustalenia regulaminu dodatku funkcyjnego dla nauczycieli,
 • 4) zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych w przedszkolach, zespołach szkolno - przedszkolnych, szkołach podstawowych i zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nysa,
 • 5) uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa,
 • 6) przekazania mienia stanowiącego własność Gminy Nysa w formie wkładu niepieniężnego (aportu) spółce gminnej Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. w Nysie,
 • 7) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości położonych w Nysie - obręb ewidencyjny Śródmieście (dz. nr 36/7, 35/9, 60),
 • 8) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od osoby fizycznej, prawa własności nieruchomości położonej w Nysie - obręb ewidencyjny Zamłynie (dz. nr 18/7),
 • 9)  sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/23 k.m. 24),
 • 10)  sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/24 k.m. 24 ob. Śródmieście )
 • 11)  sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa a pozostającej w użytkowaniu wieczystym Gminy Nysa (dz. nr 18/25 k.m. 24),
 • 12) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (Morów, dz. nr 197/4 k.m. 3),
 • 13) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 54/2 k.m. 54 ),
 • 14) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnych (dz. nr 50/3 k.m. 57, dz. nr 51/1 k.m. 57),
 • 15) sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gminnej (dz. nr 1/77 k.m. 67 ),
 • 16) pozbawienia ul. Plebiscytowej w Nysie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,

Obrady będą transmitowane na żywo pod adresem >>> link

Biuro Rady