Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
środa, 16 styczeń 2019 14:23

V Sesja Rady Miejskiej 15.01.2019 - budżet przyjęty

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Ponad 3-godzinne, piąte już w tym roku obrady Rady Miejskiej w Nysie przyniosły wiele ważnych decyzji. Najważniejsza dotyczyła przyjęcia tegorocznego budżetu....

Na początku obrad Przewodniczący Paweł Nakonieczny ustalił ramowy plan sesji na ten rok. Wśród podjętych uchwał warto wspomnieć o tej dotyczącej Budżetu Obywatelskiego Gminy Nysa. W piątej edycji nastąpi istotna zmiana regulaminu. Po raz pierwszy wprowadzono podział na zadania realizowane w mieście i w sołectwach.

Budżet z podziałem na miasto i sołectwa

W Nysie zostaną zrealizowane maksymalnie 3, w sołectwach maksymalnie 2.

Radny Sebastian Jankowicz przypomniał, że na komisjach pozytywnie rozpatrzono pomysł powołania zespołu na rok 2020, który ustanowi nowy regulamin -  uwzględniający wnioski wielu środowisk. Zadaniem zespołu będzie m.in. sprawdzenie jakie kryteria ustaliły inne miasta i wypracowanie kompromisu między uwagami zgłaszanymi przez mieszkańców i możliwościami prawnymi.

Bud|et Gminy przyjty - Aktualno[ci

Radni pochylili się także nad uchwałą, dzięki której w tym roku będzie obowiązywać 60% bonifikata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.Za jej przyjęciem głosowało 12 radnych. - Bonifikata 60% dotyczy tylko opłat wniesionych w 2019 roku – wyjaśnia Burmistrz Kordian Kolbiarz.

- W kolejnych latach będzie drożej. Warto skorzystać już teraz. Informacji w tej sprawie udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Nysie.

Bud|et Gminy przyjty - Aktualno[ci

Uchwalenie budetu Gminy Nysa

">

Najwięcej pytań do Burmistrza i Skarbnika Miasta było w sprawie projektu uchwały budżetowej.

Przewidywane dochody gminy wyniosą ponad 242 miliony złotych,
a wydatki ustalono na kwotę blisko 289 milionów złotych.

- Wydatki inwestycyjne wyniosą 82 miliony złotych. To czterokrotny wzrost od roku 2015 – wylicza Skarbnik Marian Lisoń.

Gmina środki przeznaczy m.in. na remont śródmieścia, który planowo rozpocznie się już w marcu br., czy też na dokończenie rewitalizacji terenu po dawnej FSD (zadanie zostanie zakończone w czerwcu br.).

Podczas debaty o budżecie Burmistrz zauważył, iż rosną wpływy z podatków. W tym roku Ministerstwo Finansów zakłada blisko 20% wzrost wpływu z PIT-ów, co oznacza, że maleje bezrobocie, a mieszkańcy więcej zarabiają. - Dzięki temu za rok w tym samym miejscu będziemy mogli przyjąć kolejny ambitny projekt budżetu - powiedział Kordian Kolbiarz.

Na dotacje z budżetu na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych gmina przeznaczy blisko 16 milionów złotych.

Tegoroczny fundusz sołecki zamknie się w kwocie ponad 570 tys. złotych. – To bardzo trudny budżet i będzie on miał ogromne konsekwencje na lata następne – ocenia radny opozycji, Feliks Kamienik.

Z kolei Radna Danuta Pasieka zaapelowała o przyjęcie strategii rewitalizacji podwórek na kolejne lata.

Ostatecznie za przyjęciem budżetu wraz z autopoprawkami i materiałem dodatkowym zagłosowało 17 radnych. 4 wstrzymało się od głosu, tylko 1 był przeciwny.

Bud|et Gminy przyjty - Aktualno[ci

Bud|et Gminy przyjty - Aktualno[ci

Znalezione obrazy dla zapytania Siatkarz Bartosz KurekSiatkarz Bartosz Kurek Honorowym Obywatelem Nysy

Na wniosek włodarza miasta radni zdecydowali, że nasz najlepszy siatkarz Bartosz Kurek otrzyma tytuł Honorowego Obywatela Nysy.

- Bartosz ma wybitne zasługi dla sportu, dzięki którym tyle i tak ciepło mówi się w kraju o naszym mieście – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

">

Rada Miejska podjęła również uchwałę intencyjną w sprawie utworzenia spółki akcyjnej Stal Nysa z udziałem Gminy Nysa.

Jak powiedział podczas obrad Przewodniczący Rady, dzięki temu gmina będzie miała realny wpływ na działania klubu siatkarskiego i będzie mogła co do złotówki rozliczać jego wydatki.

W przypadku spółki akcyjnej zawsze będzie możliwość zbycia naszych udziałów na rzecz potencjalnego sponsora czy innego właściciela klubu – ocenia Paweł Nakonieczny.

Materiał filmowy z całości obrad można znaleźć pod adresem >>> link

Andrzej Babiński


Porządek V Sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 15 stycznia 2019 roku, godz. 12:00

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskich w Nysie w sprawach:

1) określenia sposobu ustalenia zadań do wykonania w ramach budżetu obywatelskiego,

2) ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Nysa, opłaty dodatkowej za wydłużony wymiar opieki w żłobku i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat,

3) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nysa a Gminą Łambinowice w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

4) rozwiązania Zespołu Szkół Sportowych w Nysie,

5) zamiaru przekształcenia Sportowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Nysie,

6) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Nysie,

7) warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Nysa w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat,

8) ustanowienia honorowych wyróżnień pn.: "Tryton Nyski" i "Mały Tryton Nyski".

6. Uchwalenie budżetu Gminy Nysa na 2019 rok:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,

2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

a) o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2019 r.,

b) o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nysa na 2019 r.,

c) o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nysa,

3) przedstawienie opinii komisji stałych, w tym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok oraz projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2019 – 2041,

4) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie projektu budżetu,

5) dyskusja,

6) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2019 – 2041,

7) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2019 rok.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.