Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
poniedziałek, 14 styczeń 2019 13:28

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów, ofertę złożył tylko EKOM...

Ofertę złożył jeden wykonawca - PGK EKOM Sp. z o.o., z którym została zawarta umowa na okres 3 lat (2019- 2021).

W związku z powyższym, aby Gmina była w stanie pokryć wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaszła konieczność zmiany wysokości opłaty pobieranej od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami  wynikają z analizy kosztów funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują m.in. odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki, koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, likwidację dzikich wysypisk. Całkowity koszt systemu na rok 2019 został obliczony na prawie 11,5 mln zł.

Powyższe oznacza, iż koniecznym stało się wprowadzenie pierwszej od 6 lat podwyżki opłat w tym zakresie. Dodać należy również, iż na systemie gospodarowania odpadami gmina Nysa nie zarabia. Całość opłat wnoszonych przez mieszkańców jest przeznaczana na koszty związane z funkcjonowaniem systemu.

">

Najważniejszą pozycją odpowiedzialną za wzrost kosztów działania systemu jest rosnąca cyklicznie opłata środowiskowa ustalana przez Ministra Środowiska, która z kwoty 24,15 zł za tonę składowanych odpadów w roku 2017, poszybowała do kwoty 140 zł za tonę w roku 2018, a w roku  2020 planowana wysokość opłaty ma wynosić 270 zł. Stawka tych opłat w roku 2021 nie jest jeszcze znana.Zmiana stawek opBaty za gospodarowanie odpadami - Aktualno[ci

Na wzrost cen mają wpływ również przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04 stycznia 2017r.  w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadza nowy jednolity dla całego kraju system selektywnego zbierania odpadów. W związku z czym odpady będziemy segregować z podziałem na pięć frakcji, czyli tworzywa sztuczne i metale, szkło, papier i tektura, oraz odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady kuchenne).

Zaostrzająca się polityka ekologiczna i ogólny wzrost cen usług powoduje, iż podwyżki opłat są nieuniknione. Wzrosty cen usług za odbiór i zagospodarowanie odpadów ma charakter ogólnokrajowy. Poziom podwyżek w poszczególnych gminach na terenie całego kraju jest drastyczny, a ich skala z uwagi na ogromną dynamikę zjawiska - wciąż rosnąca.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

Urząd Miejski w Nysie