Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
piątek, 21 grudzień 2018 16:11

IV Sesja Rady Miejskiej 20.12.2018 - NOWE stawki za odpady komunalne x 2

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

20 grudnia ponownie zebrała się Rada Miejska. Oprócz standardowego porządku obrad, na przedświątecznej sesji radni podzielili się opłatkiem....

Podczas sesji radni przyjęli uchwałę nadającą nowy statut Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie. Dokonano również zmian w budżecie gminy w bieżący roku oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2041. Rada wskazała ponadto spośród swojego grona przedstawicieli do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie. Nowo powołane osoby to Jacek Tarnowski i Marek Święs.

Obecny podczas obrad nowy Starosta Nyski Starosta Nyski zadeklarował wzorową współprace na szczeblu regionalnym. - Mamy bardzo duże i bardzo ambitne wspólne plany - powiedział Andrzej Kruczkiewicz - Mam nadzieję, że społeczeństwo po 5 latach powie niech tak sama władza zostanie na kolejną kadencję.

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

Podczas przerwy w obradach radni mogli obejrzeć jasełka w wykonaniu uczniów Przedszkola nr 1 w Nysie. Po nich nastąpiło tradycyjne dzielenie się opłatkiem. Burmistrz Nysy Kordian Kolbiarz życzył zebranym dobrych, rodzinnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia. Kosz ze słodyczami otrzymali nauczyciele i przedstawiciele rodziców, którzy pomogli przygotować nastrojowe jasełka.

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W czasie czwartej sesji obecnej kadencji najwięcej czasu poświęcono na przyjęcie uchwały, ustalającej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Przy 16 głosach poparcia, spółka EKOM od lutego 2019 roku wprowadzi podwyżki w tym zakresie.

Stawka za zbiórkę selektywną wzrośnie do 15 złotych,
a za odpady niesegregowane do 30 złotych od jednego mieszkańca.

Niestety, wzrost opłat środowiskowych oznacza, że w całej Polsce ceny rosną - wyjaśnia Burmistrz Nysy, Kordian Kolbiarz.  - W naszej gminie od wielu lat ceny były na jednym poziomie.

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

Do tej pory mieszkańcy naszej gminy płacili za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych jedne z najniższym stawek w całym regonie. Było to możliwe m.in. dzięki temu, że spółka EKOM świadczy usługi dla kilku ościennych gmin, co pozwala na rozbicie kosztów utrzymania infrastruktury na podmioty korzystające z Regionalnej Instalacji Przetwarzani Odpadów Komunalnych (łącznie 19 podmiotów).

Nasza spółka jest pokazywana jako wzór w całym województwie – mówi odchodzący prezes spółki, Jacek Chwalenia (obecnie Wicestarosta Nyski). – Spółka jest zarządzana optymalnie i trudno wskazać obszar, gdzie można jeszcze coś zoptymalizować. Jacek Chwalenia przypomniał kilkukrotnie, że zmiany stawek wynikają z podwyższenia opłaty środowiskowej, odprowadzonej co roku do Urzędu Marszałkowskiego. Opłata ta wzrośnie z 74 złotych do 270 w roku 2021.   

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

IV sesja Rady Miejskiej w Nysie - relacja - Aktualno[ci

Pełen przebieg obrad można obejrzeć na stronie internetowej pod adresem https://transmisja.esesja.pl/nysa


Porządek IV um nysa logoSesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 20 grudnia 2018 roku, godz. 12:00 

1. Sprawy organizacyjne:

1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej,

3) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

4) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskich w Nysie w sprawach:

1) zmiany uchwały Nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa,

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

3) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego,

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A.Kordeckiego i A.Brodzińskiego,

6) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Zygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego,

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego lokalizację stacji elektroenergetycznej w Hanuszowie,

8) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023,

9) nadania statutu Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego w Nysie,

10) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,

11) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041,

12) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Nysie do składu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nysie.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Andrzej Babiński