Aktualności z Nysy

Polish Czech English German
wtorek, 04 grudzień 2018 15:12

III sesja Rady Miejskiej 3.12.2018

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Blisko dwugodzinna sesja Rady Miejskiej przyniosła przede wszystkim rozstrzygnięcie w sprawie wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Rada nie miała wątpliwości, że program socjalny należy kontynuować....

Porządek sesji zakładający pierwotnie jedynie zmiany budżetowe, został rozszerzony o pięć dodatkowych uchwał. Jedna z nich dotyczyła wspomnianego programu "Posiłek w szkole i w domu", dla którego ustalono dodatkowo kryterium dochodowe.

Kolejne wprowadzone punkty dotyczyły rozpatrzenia skarg m.in. na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie oraz na działalność dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej. Obie zostały uznane za bezzasadne. Jak podkreślił na sesji radca prawny Urzędu Miejskiego, nie oznacza to, że radni nie mogą monitorować podniesionych przez mieszkańców kwestii. Tu należy zauważyć, że w minionych latach bardzo często składane skargi dotyczyły spraw, do których oceniania Rada nie ma przyznanych kompetencji i winny być rozpatrywane choćby przez sąd.

Relacja z III sesji Rady Miejskiej - Aktualno[ci

W czasie sesji radny Zdzisław Konik złożył interpelację w imieniu mieszkańców ulicy 17 Września, którzy proszą o oświetlenie ulicy.

Z kolei radna Ewelina Szewczuk zaproponowała, aby w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć środki na niezbędny remont ulicy Marii Curie Skłodowskiej.

W punkcie dotyczącym wniosków, Danuta Pasieka zaapelowała o poprawę jakości powietrza, poprzez udział w projektach dofinansowanych z RPO. Drugi wniosek dotyczył rozpoczęcia remontu podwórka u zbiegu ulic. Mariacka -Zjednoczenia-Moniuszki-Prudnicka.

Warty odnotowania jest również fakt powstania dwóch nowych klubów radnych. Przewodniczącym klubu "Nysa 2023" został Adam Zelent, a klubu "Prawo i Sprawiedliwość" Paweł Nakonieczny.

Relacja z III sesji Rady Miejskiej - Aktualno[ci

Relacja z III sesji Rady Miejskiej - Aktualno[ci

Relacja z III sesji Rady Miejskiej - Aktualno[ci

Dzięki oprogramowaniu e-sesja i zaawansowanemu systemowi konferencyjnemu posiedzenia można śledzić online. Widzowie mają możliwość sprawdzania jak imiennie głosowali poszczególni radni. Obrady można obejrzeć na stronie internetowej:

Transmisja obrad Rady Miejskiej w Nysie >>


Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Nysie

w dniu 3 grudnia 2018r. o godz. 13.00

1. Sprawy organizacyjne:1) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,2) przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej,3) przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej.

um nysa logo

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskich w Nysie w sprawach:

1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2018 rok,

2) zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Andrzej Babiński

 Wydział Administracyjno-Organizacyjny