Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Nabór wniosków o stypendium sportowe w 2018

Burmistrz Gminy Nysa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2018 roku....

Na podstawie § 4 ust. 1 w związku z § 1 uchwały Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie  z dnia 26 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2166) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa, Burmistrz Gminy Nysa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2018 roku.

  1. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15 lub przesłać pocztą na wskazany powyżej adres w terminie do dnia 30 września 2017 roku. O terminie złożenia papierowej wersji wniosku decyduje data wpływu dokumentu do urzędu lub data stempla pocztowego.
  2. Wnioski złożone po tym terminie, niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpoznania.
  3. Szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych określa uchwała Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2166) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa.
  4. Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie, na której należy podać pełną nazwę klubu sportowego lub dane składającego wniosek oraz umieścić dopisek „Stypendium sportowe na 2018 rok”. Wnioski należy kierować do Burmistrza Gminy Nysa.
  5. Do wniosku należy dołączyć w formie załącznika:

a) informacje dotyczące wysokich osiągnięć sportowych wraz z zajmowanymi miejscami w 2017 roku,

b) kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskane wyniki w sporcie,

c) kserokopię licencji zawodnika lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,

d) oświadczenie zawodnika:

- o nie pobieraniu stypendium od innych jednostek samorządu terytorialnego według wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,

- zawierające zgodę na udostępnienie i wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Nysa w mediach oraz materiałach promocyjnych Gminy Nysa.

Warunkiem przyznania stypendium sportowego jest spełnienie przez zawodnika warunków, o których mowa w § 2 uchwały Nr XLI/609/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2166) w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, finansowanych ze środków budżetu Gminy Nysa.

Dodatkowych informacji dotyczących naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego udziela Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków Pan Anatol Bukała w Urzędzie Miejskim w Nysie, ul. Kolejowa 15, pok. 207, tel. 77 4080589.

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie stypendium sportowego!

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony Zabytków

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech