Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

XVIII sesja Rady Miejskiej 30.03.2016

Tematy bonu wychowawczego i Targowiska Miejskiego zdominowały XVIII sesję Rady Miejskiej w Nysie. Blisko 7-godzinne obrady przyniosły ważne rozstrzygnięcia dla rozwoju naszego regionu....

um nysa logoMimo obszernego planu obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej zdecydował się poddać pod głosowanie rozszerzenie porządku obrad o cztery kolejne punkty. W czasie osiemnastego posiedzenia obecnej kadencji radnych zaprezentowano wnioski opracowanej przez zewnętrznych ekspertów Strategii Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020.

Zdecydowaną większością głosów udało się podjąć uchwały w sprawach uchwalenia Strategii Rozwoju, Strategii Rynku Pracy, Rozwoju Społecznego oraz Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku.

Gminy zaangażowane w program zamierzają wspólnymi siłami zrealizować wiele skoordynowanych projektów, dofinansowywanych m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Jak powiedział przed sesją Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie – Paweł Nakonieczny, planowane projekty będą wymiernie wpływały na poziom życia mieszkańców trzech powiatów biorących udział w projekcie Ministerstwa Rozwoju. 12 kwietnia br. w Nyskim Domu Kultury odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu. 

image

 Miłym akcentem było  wyróżnienie nyskiego przedsiębiorcy - Antoniego Hasenbecka, który odebrał od radnych gratulacje za otrzymanie prestiżowej nagrody Lidera Polskiego Biznesu, przyznanej przez Business Center Club w Warszawie.

image image

 Z dużą uwagą wysłuchano prezentacji Naczelnika Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego - Jacka Krzysztonia, który w imieniu Burmistrza Nysy przedstawił krótko i długoterminowe plany zagospodarowania terenów po byłej Fabryce Samochodów Dostawczych. W najbliższych miesiącach planowana jest pełna inwentaryzacja terenu i sporządzenie strategii. Koncepcja zostanie wykonana przez zewnętrznych ekspertów. Na jej podstawie powstanie również koncepcja dot. rewitalizacji terenu ze środków Unii Europejskiej. – Inwestorzy mogą wejść na tereny inwestycyjne już dziś, ale chcemy przygotować się kompleksowo. – poinformował wiceburmistrz Nysy, Marek Rymarz. – Odbyliśmy szereg spotkań z develeporami i potencjalnymi inwestorami. Teraz czekamy na analizę ekspertów, którzy zweryfikują nasze założenia. Rok 2016 poświęcimy na przygotowanie niezbędnej  dokumentacji.image

 Radni pytali także o możliwość przyłączenia terenu pod FSD do specjalnej strefy ekonomicznej, plany utworzenia na tym terenie niepublicznej szkoły zawodowej dla dorosłych oraz plany budowy komunalnej stacji paliw i restauracji. -  Szybkie tempo wynika głównie z tego, że jeszcze w  tym roku chcemy złożyć wnioski o dofinansowanie z RPO i w tym celu musimy mieć gotową odpowiednią dokumentację. – powiedział Burmistrz Nysy, Kordian KolbiarzW tym roku planujemy wyburzyć większość hal, a w ich miejsce powstaną nowoczesne hale, dobrze wkomponowane w przestrzeń miejską.

Radny Łukasz Bogdanowski zaproponował, aby wymyślić stosowną nazwę dla omawianego obszaru, aby nie posługiwać się stale wyrażeniem "tereny po dawnym zakładzie FSD". 

image

 Radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. To kolejny krok ku uporządkowaniu przestrzeni miejskiej i uwolnienia jej od szpecących reklam.

Dzięki przegłosowanym zmianom do budżetu Gminy udało się zabezpieczyć środki na rozpoczęcie budowy nowej siedziby Przedszkola nr 10 w Nysie. Obiekt ma powstać przy obecnym gmachu placówki, a pierwsze roboty ruszą już w kwietniu br. W ubiegłym tygodniu w tej sprawie odbyło się spotkanie prezesów nyskich spółek. Inwestycję nadzoruje Nyski Zarząd Nieruchomości. 

Relacja z sesji w Nyskiej Kronice Filmowej

 " style="text-decoration: underline;">

W czasie obrad zaprezentowano stanowisko kupców handlujących na bocznej płycie Stadionu Miejskiego, w sprawie zapowiadanych kolejnych zmian organizacji handlu obwoźnego w mieście. Burmistrz Kolbiarz przypomniał kupcom, że obecne rozwiązania są tymczasowe i wolą władz miasta oraz radnych jest skupienie handlu na terenie Targowiska Miejskiego. Burmistrz argumentował, że to potencjalni handlujący muszą - tak jak w każdym innym miejscu w Polsce – dopasować się do zapewnionych warunków i wyznaczonych stref. Miasto nie jest w stanie spełnić warunków coraz liczniejszej grupy handlarzy, domagającej większego obszaru do handlu. - Nie jest moim zamiarem pozbywanie się kogokolwiek, kto chce u nas handlować, ale handel musi odbywać się na naszych warunkach. – powiedział Kordian Kolbiarz.

W sprawie ostatecznych rozstrzygnięć Burmistrz zaprosił na spotkanie wszystkie zainteresowane strony w dniu 5 kwietnia 2016r.

image

 Temat targowiska został poruszony w punkcie dotyczącym uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek: Nyskiego Ośrodka Rekreacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie z Nyskim Zarządem Nieruchomości Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie oraz określenia sposobu ich połączenia. Połączenie spółek komunalnych nastąpi przez przeniesienie całego majątku NOR-u na Nyski Zarząd Nieruchomości. 

 Duże emocje towarzyszyły debacie poprzedzającej głosowanie nad punktem dotyczącym zmiany uchwały Nr XVII/239/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 roku, w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - ,,bonu wychowawczego". Do trzech korekt regulaminu przyznawania bonu, grupa radnych poprzez wniosek formalny zaproponowała rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do pobrania bonu wychowawczego, o osoby pobierające świadczenia finansowane z budżetu państwa w postaci zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego.

image

 Zarówno Burmistrz Nysy jak i Przewodniczący Rady Miejskiej przypomnieli, że wszelkie poważne zmiany w regulaminie powinny być brane pod uwagę po ewaluacji projektu pod koniec roku. Jednym z najważniejszych argumentów odnosił się do braku wyliczeń skutków finansowych rozszerzenia grupy osób uprawnionych do bonu. W głosowaniu wniosek radnych został odrzucony większością głosów. Za przyjęciem uchwały z autopoprawką Burmistrza głosowało 12 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu. 

Podczas sesji radni zgłosili wiele wniosków, w tym m.in. radna Danuta Pasieka po raz kolejny w sprawie remontu ul. Mariackiej w Nysie. Ponadto, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - Marcin Wajda wyraził pozytywną opinię n/t planowanych zmian w Stali Nysa. 

XIX sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na kwiecień br.


Porządek XVIII sesji Rady Miejskiej w Nysie 
w dniu 30 marca 2016 roku godzinie 12.00 

1. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej,

c) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,

d) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.    

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Informacja Burmistrza Nysy w sprawie zagospodarowania terenów po FSD.

6. Informacja Burmistrza Nysy z przebiegu likwidacji zakładów budżetowych: Targowiska Miejskiego w Nysie i Nyskiego Ośrodka Rekreacji.

7. Informacja o funkcjonowaniu ustawy o gospodarce odpadami.

8. Informacja zbiorcza o wysokości należności umorzonych w okresie od 1.01 2015r. do 31.12.2015r.

9. Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Nysa na lata 2012-2016.

10. Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji działań podjętych w ramach Programu Promocji  Zdrowia Psychicznego dla Gminy Nysa na lata 2012-2015.

11. Sprawozdanie z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz rodzin zastępczych spokrewnionych na lata 2015-2017.

przerwa: 20 minut

12. Strategie Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020

1) przedstawienie dokumentów,

2) dyskusja,

3) podjęcie uchwal w sprawach:

a) uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku,

b) uchwalenia Strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku,

c) uchwalenia Strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku,

d) uchwalenia Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030 roku,

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) odwołania członka Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Nysie,

2) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Nysie,

3) uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Nysie,

4) zmiany Statutu Gminy Nysa,

5) przyjęcia przez Gminę Nysa Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego dla Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020,

6) przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nysa",

7) połączenia spółek: Nyskiego Ośrodka Rekreacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie z Nyskim Zarządem Nieruchomości Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie oraz określenia sposobu ich połączenia,

8) przygotowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Nysie ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

przerwa: 10 minut

9) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nysa na 2016 rok,

10) nieodpłatnego nabycia przez Gminę Nysa od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKOM” spółka z o. o. z/s w Nysie, prawa własności nieruchomości położonej w Domaszkowicach,

11) wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

12) zmiany uchwały Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów,

13) zmiany uchwały Nr XVII/239/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Nysa świadczenia pieniężnego - ,,bonu wychowawczego",

14) zmiany uchwały Nr XIV/181/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nysa na rok 2016,

15)  zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok,

16)  zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok w zakresie podziału wolnych środków z 2015 roku,

17) zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029,

14. Sprawy różne, wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji 

Urząd Miejski w Nysie

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech