Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Obradowała Młodzieżowa Rada Miejska w Nysie

Młodość z doświadczeniem - cenne uwagi i wymiana spostrzeżeń podczas sesji Młodzieżowej Rady w Nysie...

 

Protokół nr III/15

Z sesji Młodzieżowej Rady w Nysie

z dnia 31 marca 2015r.

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady w Nysie K. Łomnicka o godzinie 1300 otworzyła III sesję Młodzieżowej Rady w Nysie. W sesji udział wzięli Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie P. Nakonieczny, Przewodniczący Rady Seniorów w Nysie M. Łużny, radni Rady Seniorów w Nysie Pani A. Zaręba, K. Duda oraz Cz. Mikrut, Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z. Kajling-Rudzka oraz inspektor Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego E. Pawęska.

 

 image

  image

 

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady w Nysie stwierdziła, że w sesji bierze udział 15 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 18 osób stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

 

Przewodnicząca wniosła, by do porządku obrad wprowadzić punkt związany ze złożeniem ślubowania przez obecną na sesji radną A. Bryś. Radni jednogłośnie poparli wprowadzenie do porządku obrad  punktu „Ślubowanie”.

 

Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

  1. Sprawy organizacyjne:

a)   otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b)   przedstawienie porządku obrad.

  1. Ślubowanie.
  2. Spotkanie z przedstawicielami Rady Seniorów w Nysie.
  3. Informacja na temat „Dni Nysy 2015”.
  4. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  5. Zakończenie obrad.

 

Ad.2

Ślubowanie.

 

Ad.3

Spotkanie z przedstawicielami Rady Seniorów w Nysie.

 image

  image
  image

image 

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady K. Łomnicka powitała przybyłych na sesję przedstawicieli Rady Seniorów w Nysie tj.  Przewodniczącego Rady M. Łużnego oraz radnych Panią A. Zarembę, K. Dudę oraz radnego Cz. Mikruta. Przewodnicząca Rady Młodzieżowej poinformowała, że w dniu 17 marca 2015r. odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Rady Seniorów, Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym Rady Kultury. Wypracowano stanowisko, które mówi, iż nasze Rady powinny wspólnie ze sobą współpracować w taki sposób, że jeśli któraś z Rad złoży konkretny wniosek, to inne Rady mogą go poprzeć u Burmistrza. Następnie zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady Seniorów M. Łużnego o przedstawienie tego jak wygląda praca radnych Rady Seniorów.

Przewodniczący Rady Seniorów wyjaśnił, że Rada prowadzi swoją działalność już 3 rok. Rada spotyka się średnio raz na kwartał podczas sesji. Przed sesją organizowane jest spotkanie robocze, na którym ustalany jest porządek obrad w połączeniu z tematami zawartymi w ramowym planie pracy Rady. Dzięki temu, że osoby w podeszłym wieku mają więcej wolnego czasu mogą w trakcie poruszania się po mieście zaobserwować co jest niedoskonałe i nadaje się do poprawy. Jako przykład podał wniosek, który został zgłoszony na ostatnim spotkaniu Rady, dotyczący powstania grupy, która ustaliłaby plan napraw dróg wykonywanych w pierwszej kolejności. Zwrócił również uwagę, że nie zdarzyło się, by Rada Seniorów na sesji nie miała qworum. Radni na Radę Seniorów zapraszają przedstawicieli władz i jednostek, których dotyczy problem omawiany na sesji. Opowiedział o sposobie wybierania członków do Rady Seniorów, który zdaniem Przewodniczącego jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

 

Następnie radna Rady Seniorów A. Zaręba opowiedziała o osiągnięciach Rady w zakresie realizacji składanych przez Radę wniosków. Zwróciła również uwagę, że na sesjach radni rozmawiają otwarcie o tym, jakie są potrzeby i problemy. Powiedziała, że Rada stara się obecnie o przywrócenie starej numeracji autobusów.

 

Przewodniczący Rady Seniorów M. Łużny opowiedział o pracach nad powstaniem w Nysie Domu Złotej Jesieni - miejsca mieszkań chronionych dla osób starszych. Powiedział także, że w Nysie panuje nieład, który Rada chciałaby by zmieniono.

 

Radna A. Zaręba zwróciła się z prośbą do młodzieży, by rozmawiali ze swoimi rówieśnikami o dbałości o swoje miasto, ponieważ to jest ich przyszłość.

 

Radny Cz. Mikrut mówił, że Rada Seniorów kładzie duży nacisk na to, co będzie w Nysie w przyszłości tj. zapewnienie usług medycznych, siedzib dla osób starszych i samotnych. Społeczeństwo jest starzejące się, dlatego też o te potrzeby należy zacząć zabiegać już teraz. W lutym bieżącego roku Rada Seniorów uczestniczyła w spotkaniu rad w Sejmie. Spotkanie polegało na wymianie doświadczeń rad z całej Polski. Przekonano się, że Rada Seniorów w Nysie jest radą działającą bardzo dobrze. Wiele rad jest organizowanych, ale ich praca odbywa się na zasadzie samo uchwalenia i nie ma spotykania się na zewnątrz.

 

Przewodniczący Rady Seniorów M. Łużny powiedział, że Rada Seniorów ma to szczęście, że Urząd oraz osoby w nim pracujące są dla Rady przychylni. Wspólnym działaniem i współpracą również pomiędzy Radami można wiele osiągnąć, by ta machineria zaczęła się razem zazębiać i razem iść do przodu.

 

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady K. Łomnicka pytała jak wygląda składanie wniosków przez Radę Seniorów.

 

Na zapytanie odpowiedział Przewodniczący Rady Seniorów M.Łużny. Wyjaśnił, że na spotkaniu przed sesją, radni rozmawiają o wszystkich problemach, które leżą im na sercu. Z dyskusji wyciągane są tematy i punkty, które następnie realizowane są na sesjach. Radny Cz. Mikrut wyjaśnił, że wnioski składane są na sesjach, przesyłane są do odpowiednich organów i kierownictw działów merytorycznych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej P. Nakonieczny zwracał uwagę, że wiele pomysłów Rady Seniorów zostało zrealizowanych waśnie dzięki temu, że na ten temat się rozmawiało. Młodzież ma trochę mniej czasu niż seniorzy, ale na spotkaniach na sesjach można również poruszać te wszystkie problemy, które młodych ludzi dotyczą. Młodzież ma inne problemy i inne pomysły. Ponadto z racji zróżnicowania pochodzących z różnych szkół można poruszać zupełnie inne kwestie, gdyż inne problemy będzie zauważał uczeń szkoły sportowej, a inne uczeń np. Carolinum. Najważniejsze to nie bać się mówić o tych sprawach i otwarcie poruszać je na spotkaniach. Ważne jest to, by te pomysły były wspierane przez różne środowiska. Przewodniczący mówił również o budżecie obywatelskim, który zaczął funkcjonować w Nysie. Regulamin budżetu będzie zmodyfikowany i dostępny bardziej dla różnych społeczności. W tej chwili młodzież przed ukończeniem 18 roku życia nie ma możliwości składania wniosków do budżetu obywatelskiego, ale być może warto wprowadzić zapis, który będzie umożliwiał zgłoszenie wniosku przez Młodzieżową Radę. Życzył młodym odwagi w wypracowywaniu swoich pomysłów.

 

Poruszono również kwestię uczestnictwa w Komisjach Rady Miejskiej członków Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady.

 

Ad.4

Informacja na temat „Dni Nysy 2015”.

 

 

Obecna na sesji Młodzieżowej Rady w Nysie Zastępca Naczelnika Wydziału Rozwoju Polityki Społecznej Z. Kajling - Rudzka przedstawiła informację na temat organizacji „Dni Nysy 2015”. Wyjaśniła, że nie może udzielić jeszcze szczegółowej informacji. Oferty zgłosiły 3 podmioty, jednak wymagają one uzupełnienia i na tą chwilę jeszcze nie wiadomo, która z nich zostanie wybrana. Z pozostałych atrakcji planowany jest korowód oraz bardzo dużo sportowych imprez, które będą odbywały się zarówno na wolnym powietrzu oraz w różnych obiektach sportowych. Serdecznie zaprosiła młodzież do udziału w święcie miasta.

Poruszono kwestię uczestnictwa Młodzieżowej Rady w Nysie w korowodzie. Przewodniczący Rady Seniorów M. Łużny zaproponował, by zgłosić wniosek o wykonanie transparentu dla Rady Młodzieży, jak również Rady Seniorów, który zostałby wykorzystany podczas pochodu.

 

Ad.5

Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

 image

  image

 

 

Młodzieżowa Rada w Nysie wniosła o wykonanie transparentu z napisem „Młodzieżowa Rada w Nysie”, który zostanie wykorzystany m.in. podczas pochodu organizowanego podczas „Dni Nysy”.

 

Młodzieżowa Rada w Nysie wniosła o zwiększenie bezpieczeństwa w mieście w porze wieczornej, poprzez rozpropagowanie zakresu funkcjonowania monitoringu miejskiego oraz zwiększenie w tym czasie ilości patroli policyjnych.

 

Radni rozważali możliwość powołania Komisji w Młodzieżowej Radzie. W związku z ewentualnymi nieobecnościami na zajęciach i lekcjach pomysł odsunięto do przemyślenia i kontynuacji na kolejnej sesji.

 

Radna A. Bryś poruszyła temat wyborów do Młodzieżowej Rady Europy, które odbędą się w październiku 2015r. Zachęciła do zaglądania na stronę www Kongresu Rady Europy i zgłaszania wniosków.

 

Młodzieżowa Rada w Nysie wniosła o oświetlenie boiska do koszykówki znajdującego się w parku miejskim przy obiekcie Skyte Parku.

 

Wobec zrealizowanego porządku obrad Przewodnicząca Młodzieżowej Rady w Nysie K. Łomnicka o godzinie 15.15 zamknęła sesję.

 

 

Ewelina PawęskaWydział Administracyjno-Organizacyjny 

Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech