Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy

Zagrożenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków ze strony dzikiego ptactwa występuje na całym terytorium Polski. W związku ze stwierdzeniem 4 przypadków wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 na terenie gminy Nysa Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje, aby w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość...

poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności:

1. zakazy:

  • a) pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych,

2. nakazy:

  • a) utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • b) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • c) utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi w izolacji od dzikich ptaków,
  • d) przechowywania paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • e) karmienia i pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłoniętym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • f) lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
  • g) powstrzymywania się przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługa drobiu,
  • h)  dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wystąpieniu objawów klinicznych , tj.: zwiększona śmiertelność ptaków, spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe (drgawki, skręt szyi, paraliż nóg, niezborność ruchowa), duszność, sinica i wybroczyny, biegunka, nagły spadek nieśności. W razie wystąpienia w/w objawów niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie lub najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Rozporządzenie MRiRW z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków zobowiązuje m.in., by w przypadku zaobserwowania dzikich ptaków wodnych, których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej, oraz zwiększonej liczby upadków dzikich ptaków na rzekach i zbiornikach wodnych należy niezwłocznie poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nysie (www.piw.nysa.pl).

Aktualne informacje znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie: www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

Apel do hodowców drobiu

Apel do hodowców drobiu

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech