Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
poniedziałek, 29 sierpień 2022 16:56

?Granty PPGR? - wsparcie dzieci

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w październiku 2021 roku ogłosiło nabór wniosków do konkursu grantowego Cyfrowa Gmina ? Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym ? ?Granty PPGR? Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia ? REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia ? Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Nabór ten trwał do 5 listopada 2021 roku...

Do udziału w konkursie uprawnione były jednostki samorządu terytorialnego, które uzyskały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w zakresie funkcjonowania na terenie gminy zlikwidowanego PPGR, występowania na terenie gminy mienia/nieruchomości PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwanych przez byłych pracowników PPGR oraz których mieszkańcy wyrazili chęć uczestnictwa w programie.

Do dnia 5 listopada 2021r. pełnoletni uczniowie i rodzice uczniów niepełnoletnich składali do gminy oświadczenia dotyczące udziału w programie. Następnie należało zweryfikować miejsce zamieszkania beneficjenta, pokrewieństwo w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzić fakt pracy tej osoby w PGR oraz potwierdzić nieotrzymanie wcześniej przez beneficjentów sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

Warunki konkursu spełniło 221 osób. Na podstawie złożonych i zweryfikowanych oświadczeń aplikowano o środki w ramach w/w konkursu. Umowa  o  dofinansowanie zadania została podpisana w dniu 31.03.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Nysa. Przyznano kwotę 552.500 zł.

Dostawę sprzętu zrealizowała firma Q4Net Sp. z o.o. z Wrocławia wyłoniona w drodze przetargu. Zakupiono laptopy DELL model Vostro 3510. Sprzęt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.

Od sierpnia 2022 r. podpisywane są umowy darowizny z uczniami pełnoletnimi i rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz przekazywany jest sprzęt. Zgodnie z zapisami umowy obdarowanych zobowiązuje się do zachowania trwałości projektu przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, co najmniej do końca 2024 r., tj. zobowiązuje się, że przedmiot darowizny nie zostanie zbyty w tym okresie ani darowany osobie trzeciej. Jednocześnie w powyższym okresie Gmina Nysa ma obowiązek monitorowania trwałości projektu.

Beneficjenci projektu, 221 uczniów z Gminy Nysa rozpoczyna nowy rok szkolny z nowymi laptopami. Życzymy im, aby otrzymany sprzęt wspomagał ich naukę oraz pozwolił na rozwój ich zainteresowań i pasji. Powodzenia!

 ?Granty PPGR?

Gminny Zarząd Oświaty

?Granty PPGR?

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 29 sierpień 2022 20:41
Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech