Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator   Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Welcome to Nysa i powiat nyski, aktualności i nyski informator Powered By GSpeech
Aktualności z Nysy
poniedziałek, 29 sierpień 2022 13:00

Praca w Urzędzie Miejskim w Nysie

Napisane przez Źródło: UMiG Nysa (tekst i foto www.nysa.eu)

Urząd Miejski w Nysie poszukuje kandydata do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym podinspektora w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w ramach umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, podczas jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

um nysa logo1. Wymagania kwalifikacyjne na wymienione stanowisko:1) wykształcenie wyższe,2) doświadczenie zawodowe: mile widziany staż pracy przy wykonywaniu czynności związanych z posiadanym wykształceniem lub w administracji,3) predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, nienaganne zachowanie, dobra organizacja pracy, chęć do nabywania wiedzy, sumienność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:– rozliczanie faktur,– sporządzanie umów z rzeczoznawcami i geodetami,– zgody na czasowe zajęcia nieruchomości gminnych na czas realizacji inwestycji,– przygotowywanie komunikatów – ogłoszeń prasowych w zakresie zarządzeń podlegających publikacji w prasie.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki:– przetwarzanie danych osobowych wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych,– obsługa systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do przetwarzania danych,– należyte i sumienne wykonywanie obowiązków służbowych określonych w zakresie czynności,– przestrzeganie tajemnicy służbowej i danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych,– przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,– przestrzeganie dyscypliny pracy,– dbałość o mienie społeczne, ład i estetykę miejsca pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie aplikacji w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nysie, ul. Kolejowa 15 – parter pok. 01, w terminie do dnia 2 września 2022 r.

Aplikacja powinna zawierać:1) list motywacyjny,2) życiorys – curriculum vitae z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,3) kwestionariusz osobowy według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie lub w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie,4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu w ramach umowy o pracę (jeżeli kandydat takie posiada),5) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia szkoły średniej,6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,8) osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego składa kserokopię dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego:– certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,– dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,– świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,– świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

Formularz kwestionariusza osobowego jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nysie i w Biurze Kadr Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nysie jest opublikowany w BIP na stronie internetowej www.nysa.pl – „Praca w Urzędzie”.

Zatrudnienie osoby na zastępstwo nie wymaga przeprowadzenia naboru zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Nysiez siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, kod pocztowy 48-300, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 77 4080500, reprezentowana przez Burmistrza Nysy;2) sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Nysa, to adres korespondencyjny: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawieart. 6 ust. 1 lit b) oraz c) unijnego rozporządzenia RODO w związku w z procesem rekrutacji tj. naboru na wolne stanowisko urzędnicze, nawiązaniem stosunku pracy i spełnieniem obowiązków z tym związanych ciążących na pracodawcy;4) jeżeli w dokumentach poda Pan/Pani dane, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. A RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa;6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;7) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy;9) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.

 

Kliknij na głośnik, a odczytam tekst! Powered By GSpeech